Norges Vels arbeid er viktig i møtet med noen av vår tids største utfordringer, som klimaendringer, fattigdom og mangel på energi. Vi mener det er avgjørende å se disse utfordringene i sammenheng. Verdens befolkning vil øke med to milliarder mennesker de neste tretti årene. I Afrika vil det være dobbelt så mange mennesker som i dag, og behovet for økt matproduksjon er stort.

Reduserer fattigdom med lokal næringsutvikling

Det overordnede målet i Norges Vels internasjonale arbeid er å redusere fattigdom ved å bidra til lokal økonomisk vekst gjennom næringsutvikling. Vi retter oss primært mot kvinner og menn som lever av landbruk og marine ressurser. Dette inkluderer småprodusenter, småbrukere, entreprenører og små og mellomstore bedrifter.

Vi bidrar til at lokalsamfunn får økte inntekter og flere arbeidsplasser gjennom bærekraftig og klimavennlig bruk av lokale naturressurser. På denne måten arbeider Norges Vel for å skape en bærekraftig matproduksjon som gir flere muligheten til å spise sunn og næringsrik mat.

Skaper stolthet og uavhengighet fra bistand

Norges Vel er forskjellig fra andre ideelle organisasjoner ved vårt tydelige fokus på næringsutvikling. Vi arbeider med effektiv organisering, utvikling av moderne verdikjeder og bidrar til at organiserte småprodusenter tar en større del av verdiskapingen gjennom videreforedling og bedre kobling til markeder.

Norges Vel bidrar til å skape stolthet og uavhengighet blant folk i lokalsamfunn, slik at de på sikt kan klare seg uten bistand.

Vårt arbeid knyttet til FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er førende for norsk utviklingspolitikk i årene frem mot 2030. De 17 bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Norges Vels arbeid er særlig knyttet opp mot følgende mål:

  • Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, samt fremme bærekraftig landbruk
  • Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle
  • Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
  • Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
  • Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Rammeavtale med Norad

Størstedelen av våre næringsutviklingsprosjekter i Afrika støttes gjennom en rammeavtale med Norad. Vi har også andre samarbeidspartnere, disse oppgis på hvert enkelt prosjekt.