Kvinner spiller en nøkkelrolle i privat sektor i Tanzania og utgjør mer enn halvparten av de som jobber i mikro, små og mellomstore bedrifter. Selv om de driver egne virksomheter, er lønnsomheten varierende og mange har problemer med å få pengene til å strekke til.

En annen utfordring i Tanzania er avskoging og hvert år forsvinner skog tilsvarende fire ganger det som hogges i Norge, uten at det plantes nytt. Mye av dette trevirket går til brensel for å lage mat, og det vil være et godt og målrettet miljøtiltak hvis behovet for brensel kan dekkes på annet vis, for eksempel med biogass eller bio-briketter.

I samarbeid med IMED (Institute of Management and Entrepreneurship Development) startet Norges Vel et prosjekt for styrking av kvinners påvirkning gjennom forretningsutvikling og entreprenørskap 
(Women Economic Empowerment through Business Incubation and entrepreneurship). Prosjektet som avsluttes i juni 2017 ligger under programmet Energy and environment partnership/Southern and East Africa, og er finansiert av det finske utenriksdepartementet, utviklingsdirektoratet i Østerrike samt direktoratet for internasjonal utvikling i (Storbritannia. 

Prosjektleder Jorunn Tønnesen sammen med Tanzanianske kvinner som lager mat på biobriketterEndret retning fra biogass til biokull

Mange av kvinnebedriftene i Tanzania driver med salg av egenprodusert mat på gater og markeder i Dar es Salam. I utgangspunktet var planen å benytte avfall fra matlagingen som råstoff til produksjon av biogass. Denne gassen kunne erstatte trekull som energikilde ved matlagingen, og gjenvinning av ressursene vil være til fordel for både miljøet og for lønnsomheten i kvinnenes bedrifter.

- I realiteten ble dette mer komplisert enn antatt, noe også produsentene av små biogasstanker hadde erfart. Derfor satte vi inn korrigerende tiltak der prosjektet fortsatt skulle gi ønskede resultater både for kvinnene og miljøet, men der vi endret energikilden til matlaging fra biogass til bio-briketter, sier Tønnesen.
 
Målgruppen bestod og det gjorde også planen om å styrke kvinnene i å drive handel. Både gjennom å utvide eksisterende bedrifter, og for nybegynnere som ønsker å starte sin egen bærekraftige forretning. I stedet for å bruke trekull når maten skal kokes eller grilles, ble målet å få kvinnene til å bruke miljøvennlige bio-briketter som er laget av avfall fra landbruket (risskall, kassava, mais, gress, kokosnøtter etc), og som ikke krever at skogen hogges for å lage trekull av veden.

Blir rollemodeller og deler kunnskap

Så langt har 350 kvinner med matboder og salgsbase på åtte ulike markedsplasser fått opplæring i bruk av bio-briketter, grunnleggende forretningsforhold, mathygiene og sikkerhet. De som viser særskilt interesse får ytterligere opplæring og trening i bruk og produksjon av bio-briketter, samt mer informasjon om fordeler og ulemper ved denne energikilden. De kan dermed bli «super-brukere» og også være salgspartner for produktet, og et bindeledd mellom produsenter og brukere. Planen er at disse rollemodellene og ressurspersonene kan bidra til opplæring av andre kvinner slik at stadig flere ser nytten av å endre energikilde fra kull til miljøvennlige bio-briketter.

- Vi har stor tro på at dette vil fortsette å bidra til holdnings- og atferdsendringer også etter at prosjektet avsluttes i juni. Økt kunnskap om og kjennskap til gode alternativer til trekull sammen med politiske beslutninger som gir økt pris på trekull og økte kostnader for transport inn til byene av trekull, trekker i samme retning og stimulerer til endret adferd. Vi tror derfor disse endringene vil bidra positivt med hensyn til skogbevaring og bedre miljø, samtidig som det reduserer kvinnenes kostnader fordi bio-brikettene er rimeligere enn trekull som har hatt en sterk prisøkning de siste par årene, avslutter Tønnesen.