Sjømat er en viktig naturressurs på Madagaskar, men historisk sett har en rekke forsøk på å starte med oppdrett mislyktes. Nå er denne trenden snudd gjennom Det Kongelige Selskap for Norges Vels samarbeid med den gassiske NGOen MIDEM (Mission Indépendante pour le Développement et l'Education à Madagascar). 

Fiskeprodusentene øker produksjon og inntekter

Samarbeidet, som startet i 2011, har som formål å etablere lønnsom produksjon, organisering, markedsføring og salg av verdens største oppdrettsfisk, Tilapia, på Madagaskar. Produksjonen er organisert i et foretak styrt av produsentene selv. 

Gjennom prosjektet har produsentene halvert syklusene for fiskeproduksjon siden desember 2014. Avhengig av årstid og temperatur tar det i dag bare 4-6 måneder fra man setter ut yngel til fisken er klar for markedet. Samtidig er lønnsomheten fra hver syklus er økt med minst 100 prosent. Alle medlemmene tjener nå rundt 80 USD per måned, godt over minimumslønnen på Madagaskar som er under 60 USD.

Utvikling og kompetanseheving gir resultater

- Gjennom fire års arbeid har vi forbedret alle deler av verdikjeden. Fra styrket kompetanse på egg- og yngelproduksjon til dambygging og vedlikehold, oppdrett og høsting, forbedret logistikk, salg og markedsføring. Slikt arbeid tar lang tid fordi teknologi, organisering og kunnskap må tilpasses lokale forhold og prøves ut før optimale løsninger utvikles, sier seniorrådgiver og Anne Mugaas i Norges Vel, som leder prosjektet. 

- Det er utviklet en mer effektiv og lønnsom organisering av produsentenes verdikjede fra vann til bord. Produsentene har økt sin kompetanse innen både oppdrettstekniske områder som fôring, lønnsomhet og bærekraft, og registrering av data om temperatur, vannkvalitet, fôring, fiskens vekt og vekst med mer, forteller hun.

Det lokale klekkeriet er kraftig forbedret ved å flytte fra tre områder til ett felles klekkeri som kan forsyne hele Madagaskar med yngel ved behov. I tillegg er det innført en forbedret fisk som vokser raskere, og kvalitetsfôr som også bidrar til større fisk på kortere tid, og gir ytterligere lønnsomhet. 

Sterkere og mer profesjonelt lokalt eierskap

På sikt trekker Norges Vel seg ut av bistandsprosjektene, slik at de lokale produsentene driver alt selvstendig. Et skritt i denne retningen er å styrke og profesjonalisere organiseringen ytterligere. 

- Fra januar 2015 ble de lokale produsenteide foretakene organisert i et felles foretak, Tilapia de l’Est (TDE). Gjennom TDE har produsentene tatt over eierskap og ledelse av det lokale klekkeriet og yngelproduksjonen. De har også overtatt den lokalt tilpassede veiledningstjenesten, felles import og tilgang til kvalitetsfôr. TDE står også for felles salg til lokale markeder fra lokalt salgssted, sier Mugaas. 

Tidoblet fiskeproduksjonen på fire år

- Antallet produsenter er økt fra 54 til i underkant av 100 fra 2012 til 2015, og flere er under etablering. Selv om antallet produsenter i perioden knapt er doblet, er produksjonen av tilapia til det lokale markedet i Tamatave tidoblet fra 4 tonn til 40 tonn, sier prosjektlederen begeistret. 

Antatt salg av villfisket tilapia i Madagaskars største havneby, Tamatave, er i dag rundt 350 tonn per år. Det er forventet at TDE innen 2019 vil produsere minst dette volumet med flere produsenter. Samtidig øker etterspørselen etter tilapia fra hovedstaden Tana. 

Økt tilbud gir lavere pris på sikt

Med økt tilgang til fisk på det lokale markedet, forventes kiloprisen å gå ned. Det kompenseres for dette ved at flere dammer støttes og utvikles per produsent fra 2016, i tillegg må kostnadene ved produksjonen reduseres ytterligere. Økt produksjon per produsent skal også bidra til fortsatt lønnsomhet for hver enkelt.

- Det arbeides nå intensivt med å effektivisere logistikken i hele verdikjeden. Samtidig økes markedsføringen for å bidra til at lokalbefolkning begynner å spise stadig mer fisk. Det vil si at vi arbeider med både markedsføring og markedsutvikling, i tillegg til at produksjonen stadig tilpasses markedets etterspørsel, sier Mugaas. 

Vekker oppmerksomhet blant myndigheter og andre aktører

- Fiskeriministeriet har helt fra starten vært positive og refererte i 2015 til TDE som den beste og mest lønnsomme tilapia-produsent de har sett på Madagaskar, sier Mugaas stolt.

De gode resultatene og oppmerksomheten fra myndighetene har også ført til interesse fra andre aktører, som muligens kan bidra til ytterligere utvikling av deler av verdikjeden for TDE. 

Ønsker flere kvinner i produksjonen

- I 2015 var det en kvinne som ble den beste produsenten med lavest fôrfaktor, det vil si kg fôr per kg fisk produsert. Ellers er det flest menn i produksjonen, men vi arbeider for å få med flere kvinner. I dag er 22 prosent av produsentene og 31 prosent av styremedlemmene kvinner.

- Det er et mål i Norges Vels prosjekter å bidra likestilling og involvering fra både kvinner og menn innen alle deler av driften, fra produksjon til beslutningstaking, sier Mugaas.

En samarbeidsmodell som skaper fordeler for aktørene

- Modellen på Madagaskar der produsentene får felles tilgang til fôr, kompetanse, yngel og felles markedstilgang og salg er et godt eksempel til bruk i andre land også. Prosjektet viser hvordan en integrator som TDE, bygget opp med støtte fra Norges Vel, kan skape store fordeler for enkeltaktører. De oppnår alle økt omsetning og resultat gjennom samarbeid og felles aktiviteter, avslutter Mugaas.