Det Kongelige Selskap for Norges Vel mener at en slik strategi er viktig for å løfte det urbane landbruket i Norge. Urbant landbruk spiller en viktig rolle både i forhold til næringsutvikling, sosial utvikling, samt byutvikling. Imidlertid er området i dag fragmentert med en rekke ulike aktører i hele spekteret fra moderne teknologiutvikling til «grønne» boområder. Norges Vel ønsker spesielt å sette søkelyset på god informasjonsdeling samt mulighetene for å skape et næringsgrunnlag innenfor det urbane landbruket.

Informasjon om urbant landbruk

God informasjon er en viktig forutsetning for at folk skal fange interesse for det urbane landbruket, samt starte med bedrifter eller andre aktiviteter innenfor området. I dag er informasjon om urbant landbruk fragmentert og til dels vanskelig tilgjengelig gjennom blant annet lite synlige Facebook-grupper. Ofte er det slik at du må kjenne noen for å få innsikt om bransjen, samt hvem som driver med hva.

Vi mener at urbant landbruk er et godt virkemiddel for å bygge tettere bro mellom by og land

Ut ifra dette ser Norges Vel et behov for en nasjonal digital informasjonsportal om urbant landbruk med informasjon om hvem som er i bransjen, nyheter, ressurser, forskning, teknologi, arrangementer med mer. Det er gjennomført et forprosjekt med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Viken for å avdekke interessen for dette hos aktørene i det urbane landbruket. Forprosjektet avdekket et sterkt ønske og behov for en slik nettside.

Norges Vel er nå inne i en prosess for å bygge en side og ser på muligheter for å få finansiert opp utviklingen av den, samt drift de første årene. Vi håper at en nasjonal strategi belyser temaet rundt god informasjon om urbant landbruk og behovet for en slik nasjonal nettside. Norges Vel har tatt domenet www.urbantlandbruk.no. Vi mener dette er en naturlig og god inngangsportal for et slikt digitalt samlingspunkt for bransjen.

Næringsperspektivet og urbant landbruk

En nasjonal strategi for urbant landbruk bør ha fokus på næringsutvikling. Altså hvordan man kan legge til rette for verdiskaping og arbeidsplasser. En viktig del av dette vil være hvordan virkemiddelapparatet rettes inn for å støtte gründere og bedrifter med gode ideer innenfor området. Et godt eksempel på dette er at urbant landbruk nå er prioritert i Regionalt Næringsprogram for Oslo og Viken. Dette legger blant annet føringer på bruk av Bygdeutviklingsmidlene som Innovasjon Norge forvalter.

Vi tror at man gjennom et slikt fokus vil kunne bygge flere langsiktige initiativ innenfor bransjen samt at man vil oppnå større produksjonsvolumer av mat enn hva ideelle initiativ vil gjøre. Vi understreker imidlertid at den ideelle delen av urbant landbruk også er viktig i mange sammenhenger, for eksempel bokvalitet, integrering og kunnskap om matproduksjon i en urban befolkning.

Verdiskapingsprogram for urbant landbruk

På begynnelsen av 2000-tallet ble verdiskapingsprogrammet for mat lansert som myndighetenes satsing for å løfte lokalmat. Dette programmet spilte en viktig rolle for å utvikle lokalmat i Norge. I dag omsettes det lokalmat for over 11 milliarder kroner. Programmet hadde blant annet fokus på å støtte nasjonale og regionale initiativ innenfor lokalmat. Vi tror at det kan være en god ide å bygge opp et tilsvarende program for urbant landbruk der særlig prosjekter og tiltak med nasjonal eller regional betydning kan støttes. På denne måten kan man også få en mer overordnet nasjonal satsing og styring på urbant landbruk.

Bynære gårder og gårder i byen

Selv om mange forbinder urbant landbruk med å dyrke på tak, i pallekasser og lignende så mener vi at de bynære gårdene og gårdene i byen spiller en helt sentral rolle for det urbane landbruket. Dette er viktige arenaer for opplæring innenfor agronomi, uttesting av ny teknologi og ulike dyrkemetoder med mer, samt et viktig samlingspunkt for folk innenfor matproduksjon. Gårdene har ofte hensiktsmessige arealer både ute og inne for ulike typer aktiviteter. Dette kan være verksteder, jorder, forsamlingslokaler med mer. En strategi bør løfte opp disse gårdenes sentrale rolle som en del av det urbane landbruket.

Urbant landbruk en brobygger mellom by og land

I de senere årene har vi sett en sterkere polarisering mellom by og land. For Norges Vel er både distriktene våre og byene våre viktige. De er gjensidig avhengig av hverandre og representerer kvaliteter på ulike måter. Vi mener at urbant landbruk er et godt virkemiddel for å bygge tettere bro mellom by og land. Det at bybefolkningen fatter økt interesse for landbruk og matproduksjon synes vi er gledelig. Vi tror at bonden i byen har noe å lære av bonden på landet og omvendt. En nasjonal strategi bør belyse hvordan man kan legge til rette for arenaer for gjensidig læring og erfaringsutveksling mellom disse og muligens andre med interesse for landbruk og agronomi.