Landbruket i Østfold bidrar med 12 prosent av fylkets klimagassutslipp. Og selv om landbruket allerede er klimaeffektivt, er det fortsatt muligheter for forbedring. Klima Østfold jobber for å legge til rette for redusert klimagassutslipp og økt lønnsomhet i landbruket.

- Hensikten med dette prosjektet er å vise hvilke muligheter landbruket har for å redusere energibruken og produsere fornybar energi fra egne ressurser, sier rådgiver Henriette Vivestad i Norges Vel.

Kartlegger muligheter for fornybar energi

Norges Vel har besøkt seks gårder i Østfold for å kartlegge hvilke muligheter de har for fornybar energi lokalt på de ulike gårdene. Avhengig av gårdens produksjonsform, kartlegges hvilke fornybare energikilder som kan bidra til å dekke energibehovet og om det er mulighet for samarbeidsløsninger mellom flere gårdsbruk. Energianalysen skal danne grunnlag for å foreslå konkrete tiltak som kan effektivisere og målrette arbeidet med energiløsninger på gården. Flere av bøndene som er med har uttalt at de vil vurdere investeringer i fornybar energi hvis det viser seg å være lønnsomt. Arbeidet skal være ferdig i løpet av juni.

- Som en del av prosjektet skal det holdes kveldskurs for interesserte bønder hvor mulighetene innen fornybar energi på gårdsnivå vil belyses. Der vil vi også se på hvordan bonden selv kan kartlegge energibruk, produksjon og tiltak som kan være aktuelt på egen gård, sier Vivestad.   

Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold finansierer prosjektet gjennom Klima Østfold. Klima Østfold er et samarbeid mellom 17 Østfoldkommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen om innsatsen for å begrense klimaendringene. Det gjennomføres forskjellige tiltak, samt arbeid for å bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge slik at alle kan bidra, både kommuner, næringsliv og innbyggere.

- Norges Vels kompetanse innen både landbruk og fornybar energi er en god bakgrunn for å kartlegge mulighetene for bruk av fornybar energi på gårdsbruk.  Vi har tidligere ledet flere prosjekter innenfor biogass, og jobbet mye med bioenergi, og vi kjenner solenergibransjen godt, sier seniorrådgiver Tore Filbakk i Norges Vel.

Håper på positive ringvirkninger

- Prosjektet er nå i en innledende fase, men målet er å finne hvilke alternativer for lokal fornybar energi som er best egnet på de ulike gårdene. Forhåpentligvis finner vi en eller flere løsninger som er lønnsomme slik at gårdbrukerne velger å investere, sier Filbakk.

Å se at naboen eller andre kjente har investert, er en av de viktigste grunnene til at mange tar sjansen på fornybare løsninger. At noen gårder går over til å bruke egne fornybare energikilder, kan dermed bidra til gode eksempler som på sikt gir flere nye anlegg.