I 1968 nedsatte Det Kongelige Selskap for Norges Vel et utvalg for hygiene og naturvern langs veiene våre. Utvalget skulle fremme organisering av en rekke tiltak for bedre hygiene og naturvern i forbindelse med almen ferdsel, rasting og camping langs veiene. Arbeidet tok snart retning av det som ble kalt «Hold Norge Rent»-aksjonen.

Kjell Aukrust fikk oppdraget med å lage en figur som kunne følge kampanjen. Dermed ble den engstelige og saktmodige figuren pinsesvinet Ludvig skapt. Ludvig ble hovedmotivet på en plakat som ble distribuert i tusenvis.

Det lille pinsesvinet ble også en kjent skuespiller i den populære filmen Flåklypa Grand Prix i 1975, og i senere Flåklypafilmer.

Startet i Oppland

Kampanjen startet med Oppland som prøvefylke i 1969. Vegvesenet opprettet 325 rasteplasser som ble finansiert ved en ekstrabevilgning på 600.000 kroner fra Vegdirektoratet. 4000 skolebarn deltok i en opprydningsaksjon langs vegene og samlet inn 40 tonn avfall.

Prøvestarten i Oppland ga svært gode erfaringer, og det ble vedtatt å videreføre aksjonen i tre nye fylker i 1970. Deretter fulgte nye fylker slik at aksjonen dekket landet og kunne avsluttes i 1977. Norges Vel stod for den sentrale ledelse av aksjonen.

Fortsatt behov for å rydde

I 2004 ble Hold Norge Rent reetablert som kampanje, og ble stiftet som selvstendig organisasjon i 2014. Hvert år bidrar over 20.000 frivillige til Hold Norge Rents arbeid gjennom lokale ryddeaksjoner over hele Norge.