Denne våren har Norges Vel på oppdrag for Klima Østfold besøkt seks gårder i fylket for å kartlegge hvilke muligheter de har for produksjon av fornybar energi lokalt på de ulike gårdene. Avhengig av gårdens produksjonsform, ble det kartlagt hvilke fornybare energikilder som kan bidra til å dekke energibehovet. Energianalysen danner grunnlag for å gi forslag om konkrete tiltak som kan effektivisere og målrette arbeidet med gårdens energiløsninger.

- Landbruket i Østfold bidrar med 12 prosent av fylkets klimagassutslipp. Og selv om landbruket allerede er klimaeffektivt, er det fortsatt muligheter for forbedring. Vi ønsker å gjøre bøndene bevisst på eget forbruk av energi gjennom året, og gjøre dem oppmerksomme på mulighetene som ligger innenfor energisparing og -styring. I tillegg vil vi synliggjøre mulighetene for i større grad bli selvforsynt med varme og strøm, sier Charlotte Forsberg som er prosjektleder i prosjektet Klimasmart landbruk i Klima Østfold.

Kan spare mye på varmegjenvinning og bedre styringssystemer

- Gårdene bruker i dag hovedsakelig elektrisitet og fossil energi. På noen av gårdene var det betydelige muligheter for å spare energi. En mulighet er blant annet varmegjenvinning i kyllinghus. Gårdene vil etter hvert få strømregninger som baserer seg på effekten de bruker i perioder, ikke bare antall kWh i løpet av hele måneden. Dette gjør at styringssystemer blir viktigere, slik at bøndene ikke bruker mye energikrevende utstyr samtidig, sier seniorrådgiver Tore Filbakk i Norges Vel.

Med dagens priser er flisfyring mest aktuelt for å erstatte varmebehovet på gårdene. Et betydelig varmebehov på noen av gårdene er til korntørking. For dekke varmebehovet til både korntørking og oppvarming av bygninger, kan det være nødvendig å ha to fliskjeler som jobber sammen.

Solceller kan gjøre gården selvforsynt med energi 

Ingen av gårdene i analysen hadde tilgang på egnete bekker eller elver til småkraft, dermed er solceller mest aktuelt for å produsere elektrisk energi. For at et solcelleanlegg skal være lønnsomt, er det avgjørende at gårdene selv kan utnytte mesteparten av elektrisiteten som produseres. Med dagens priser er produksjon av strøm for salg ikke lønnsomt. Anlegget må derfor dimensjoneres og tilpasses etter forbruket på gården.

- Flere av gårdene som var med i analysen vurderer å se nærmere på løsningene som ble foreslått. På kurskvelden var det også flere av de andre deltagerne som sa at de ønsker å utforske ulike løsninger for å spare energi og å bli mer selvforsynte med fornybar energi, sier Filbakk. 

Flere bønder kan nå registrere energiforbruket 

- Vi har utført analysen på oppdrag for Klima Østfold som ønsker å øke bevisstheten blant Østfoldbøndene om hvilke muligheter de har for å redusere energibruken og produsere fornybar energi fra egne ressurser, sier rådgiver Henriette Vivestad i Norges Vel.

Gjennom prosjektet har Vivestad utviklet et verktøy der bøndene selv kan legge inn og få oversikt over energiforbruket til gården sin. I tillegg får de oversikt over nye muligheter for fornybar energi i landbruket. Denne energikalkulatoren kan nå flere bønder benytte seg av for å få god oversikt over forbruket, og se på forskjellige tiltak for å redusere energiforbruket, eller finne frem til andre fossilfrie og miljøvennlige energikilder.

Her kan du laste ned energikalkulatoren (XLSX, 616KB)
 

Les mer om presentasjonen av energianalysen