Av Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Bildet er fra Sørheims innlegg om samme sak i en høring hos Næringskomiteen på Stortinget.

Regjeringen foreslår nok en gang å fjerne støtten fra Landbruks- og matdepartementet til frivillige og ideelle organisasjoner. Det virker som om regjeringen ignorerer den innsatsen disse organisasjonene gjør for å oppnå viktige landbrukspolitiske mål som regjeringen selv har satt. Det handler om rekruttering til landbruket, utvikling av nye grønne næringer og økt verdiskaping basert på naturressurser.

Støtten fra LMD har gjort det mulig for Norges Vel å blant annet utvikle nye matprodukter og næringsaktiviteter på gårdsbruk og å stimulere landbruket til å utnytte mer fornybare kilder som solenergi og biogass. 

I fjorårets budsjettbehandling ga Stortinget klar beskjed til regjeringen om å videreføre tilskuddsordningen og ikke å gjøre denne om til en prosjektstøtte fra 2018. Svaret fra landbruksminister Jon Georg Dale er altså å avvikle hele ordningen. Det synes som en ganske arrogant måte å følge opp et vedtak fra landets nasjonalforsamling. 

Begrunnelsen fra regjeringen er at ordningen ikke fremmer mangfold blant organisasjonene. Vi har vanskelig for å forstå dette. De siste årene har det kommet til flere nye organisasjoner i ordningen og andre har gått ut. Det fins dessuten klare kriterier for tildeling og rapportering. Gjennom disse kan regjeringen sikre at støtten går til å oppnå nettopp de politiske målene som er satt. 

Om den muligheten utnyttes godt nok i dag er en annen sak. Vi er positive til en gjennomgang av dagens ordning for å sikre at den fungerer etter formålet. Det vi derimot ikke går med på er at hele støtten skal raderes ut med et pennestrøk. Det er en useriøs behandling av organisasjoner som gjør en viktig innsats for å skape nye muligheter rundt om i hele landet.

Vi setter nå vår lit til at de forhandlende partiene i Stortinget sikrer støtten til de ideelle og frivillige organisasjonene og gir oss muligheten til å fortsette å utvikle norsk landbruk til en grønn og fremtidsrettet næring.