Astrups fokus er helt i tråd med Norges Vels arbeid for å øke matsikkerhet og redusere fattigdom. Gjennom våre prosjekter i Mosambik, Uganda, Madagaskar og Tanzania jobber vi spesifikt opp mot flere av FNs bærekraftsmål: Mål 2: Utrydde sult, mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål 17: Samarbeid for å nå målene. 

Mens bistand tidligere var et hovedverktøy for fattigdomsbekjempelse i utviklingsregioner, har utenlandsinvesteringer og handel etter hvert blitt langt viktigere. Næringslivet er derfor en sentral faktor for å skape vekst, men det er viktig at det er lokale bønder, og ikke norske interesser, som settes i sentrum. 

På det afrikanske kontinentet bor de fleste fattige på bygda og det er derfor avgjørende at bistandsarbeidet fokuserer på landbruk. Små og mellomstore bønder og bedrifter må settes i sentrum for å skape bærekraftig næringsutvikling som sikrer at verdiene som skapes forblir i lokalsamfunnet. Vi mener at dette er den beste måten for å nå målene om fattigdomsreduksjon og matsikkerhet. 

Norges Vel samarbeider både med norsk og lokalt næringsliv for å styrke bøndene og deres organisering. Dette arbeidet bidrar til økt kunnskap, forbedret markedstilgang, og gir bøndene en større andel av verdiskapingen. 

Norges Vel ser frem til å fortsette dette arbeidet under en utviklingsminister med prioriteringer i tråd med våre egne. Sammen skal vi bidra til å bedre tilgangen til mat for alle, økte inntekter for mennesker som bor på landsbygda og varig lokal økonomisk vekst.