Landbruket og regjeringen har undertegnet en klimaavtale der målet er å redusere utslippene med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021-2030. Den norske bonden rår samlet sett over mange mulige tiltak som kan gjøre jordbruket mer klimavennlig. Når det gjelder klimatiltak på gårdsnivå, så er likevel noen løsninger mer nærliggende enn andre. Én slik løsning er å i større grad benytte gårdens ressurser til å produsere fornybar energi. De fleste gårder har relativt store, uutnyttede ressurser. Dette kan være tilgang på eget råstoff til bioenergi, mulighet for småkraftverk, vindressurser, eller store og velegnede tak og vegger for plassering av solenergianlegg.

- Klimasmarte tiltak i landbruket kan være så mangt, men vi i Norges Vel har blant annet et spesielt fokus rettet mot økt produksjon av fornybar energi på norske gårdsbruk. Vår erfaring er at mange bønder er svært motiverte for å produsere fornybar energi på egen gård, men at de ikke alltid er sikre på hva det lønner seg for dem å satse på - dette ønsker vi å hjelpe dem med, sier Ragnhild Bjelland-Hanley, seniorrådgiver innen fornybar energi.

Samler energikompetansen i eget team

Norges Vel ønsker å bidra til å legge til rette for at gårdsbruk tar i bruk løsninger for å produsere og lagre energi fra småskala energianlegg basert på fornybare energikilder, i første omgang primært til eget bruk, men på sikt også som energileverandør i egne lokalsamfunn. For å lykkes med dette, har Norges Vel etablert et eget team der vi samler energikompetansen. Her finner vi Henriette Vivestad, Tore Filbakk og Ragnhild Bjelland-Hanley. Fornybarteamet er godt i gang med flere prosjekter som vil bidra til økt kunnskap om fornybar energi i landbruket.

Kurs og veileder om fornybar energi

Norges Vel har tidligere gjennomført flere kurs i solenergi, men jobber nå med å utvikle et kurskonsept hvor man tar et bredere blikk på fornybar energi generelt. Kurset skal gi deltagerne verktøy og kunnskap til å kartlegge gårdens energibehov, hvilke muligheter de har for energisparing, og gjennomgår mulighetene for produksjon og bruk av fornybar energi. Deltagerne skal dermed få grunnlag til å gjøre gode vurderinger av valg av løsninger for fornybar energi, slik at de unngår å gjøre dårlige investeringer.

- Utgangspunktet for hvordan vi jobber, er hele tiden bondens behov. Vi ser på hvilke tekniske løsninger som finnes, og hvordan disse løsningene eventuelt kan kombineres for å dekke et behov, sier Tore Filbakk, seniorrådgiver innen fornybar energi.

Vil gi bønder innsikt i kostnadseffektive løsninger for fornybar energi

Fornybarkurset skal suppleres med en veileder. - Det er ønskelig at flest mulig bønder får innsikt i hva som kan være kostnadseffektive løsninger for fornybar energi på egen gård. Vi vil derfor utvikle en praktisk veileder med uavhengig og etterrettelig informasjon og anbefalinger, sier Henriette Vivestad, rådgiver innen landbruk og klima.

I tillegg til kurs og veileder rettet mot bønder, jobber energiteamet aktivt med å få på plass teknologipiloter på norske gårdsbruk for å øke kompetansen om hvordan nye teknologiske løsninger fungerer i praktisk bruk på gården.

Utvikling av fornybarkurs og fornybarveileder støttes av henholdsvis Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne:

Tore Filbakk er seniorrådgiver innen fornybar energi i Norges VelTore Filbakk

Seniorrådgiver fornybar energi
tore.filbakk@norgesvel.no
 +47 920 59 224

Ragnhild Bjelland-Hanley er seniorrådgiver for fornybar energi i Norges VelRagnhild Bjelland-Hanley

Seniorrådgiver fornybar energi
ragnhild.bjelland-hanley@norgesvel.no
 +47 930 96 076

Henriette Vivestad er rådgiver innen landbruk og klima i Norges VelHenriette Vivestad

Rådgiver landbruk og klima
henriette.vivestad@norgesvel.no
 +47 971 31 606