Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015.

§ 1. Organisasjon

Det Kongelige Selskap for Norges Vel (Norges Vel) er en ideell og uavhengig organisasjon som skal arbeide for utvikling av livskraftige lokalsamfunn. Helt siden stiftelsen i 1809 har Norges Vel arbeidet med kunnskapsbasert innovasjon for en bærekraftig og fremtidsrettet utnyttelse av landets og lokalsamfunnenes ressurser. Natur- og kulturbasert næringsutvikling, kunnskapsformidling og organisering går som en rød tråd gjennom Norges Vels lange historie. Norges Vel skal til enhver tid fremstå som en fremtidsrettet, relevant og moderne organisasjon med stor evne til innovasjon og fornyelse.

Organisasjonens øverste organ er representantskapet. Mellom representantskapsmøtene ledes organisasjonen av direksjonen, et styre på fem medlemmer.
Norges Vel søkes til enhver tid stillet under Kongehusets høye beskyttelse. 
Norges Vels forretningskontor er i Skedsmo kommune.

§ 2. Formål 

Norges Vel skal arbeide for økt verdiskaping i lokalsamfunn gjennom natur- og kulturbasert næringsutvikling. 

§ 3. Virksomhet 

Norges Vels formål skal realiseres og finansieres gjennom følgende virksomhetsområder:

 • Utviklingsarbeid i Norge og internasjonalt med fokus på natur- og kulturbasert næringsutvikling 
 • Utvikling av samarbeidsløsninger, inklusive samvirke som foretaksform
 • Hedring i arbeidslivet
 • Legatforvaltning
 • Forvaltning og utvikling av egne eiendommer og selskaper

Norges Vel løser sine oppgaver innenfor en ramme av deltakende demokrati, likestilling, mangfold, rettferdig fordeling samt miljøvennlige og klimasmarte løsninger. Norges Vel skal ha hele landet som arbeidsområde. I tillegg skal organisasjonen tilstrebe et internasjonalt engasjement i tråd med Norges Vels formål.

§ 4. Medlemskap

Som medlemmer kan opptas:

4.1 Organisasjonsmedlemmer

Private og offentlige organisasjoner og virksomheter som støtter opp under Norges Vels formål og visjon om livskraftige lokalsamfunn. Organisasjonsmedlemmer må være registrert i Brønnøysundregistrene. 

4.2. Personlige medlemmer

4.2.1. Årlig betalende medlemmer
4.2.2. Æresmedlemmer
          Utnevnes av representantskapet etter forslag fra direksjonen.
4.2.3. Livsvarige medlemmer
           Eksisterende livsvarige medlemmer opprettholder denne status. Det
           opptas ikke nye livsvarige medlemmer. 

4.3 Kontingent

Kontingentens årlige størrelse for ulike medlemskategorier vedtas av direksjonen. 

§ 5. Representantskapet

Representantskapet er Norges Vels øverste organ. 

5.1 Representantskapets sammensetning

Representantskapet består av:

 • Ordfører i representantskapet.  
 • En representant for hver av organisasjonene som ifølge § 4.1, er medlemmer av Norges Vel.
 • 18 representanter for de personlige medlemmene jfr.§ 4.2.1, hvorav halvparten er på valg hvert fjerde år.
  Valg av representanter for de personlige medlemmene og av like mange varamedlemmer holdes en gang hvert annet år.
  Valg av disse foretas av representantskapet etter  forslag fra valgkomiteen - og etter nærmere angitte retningslinjer. 
 • Direksjonens medlemmer. 
 • Fire representanter valgt av og blant de ansatte i Norges Vel.

5.2. Representantskapets funksjonstid 

Representatskapets funksjonstid er fra avsluttet ordinært representantskapsmøte til neste gjennomførte ordinære representantskapsmøte.

§ 6. Representantskapets møter 

Tid og sted for representantskapets møter fastsettes av direksjonen. Representantskapets ordfører innkaller til møte i representantskapet. Innkallingen skjer elektronisk til alle representantene og med minst en måneds varsel. Sakliste og saksdokumenter skal så vidt mulig vedlegges innkallingen. 

Ordføreren leder representantskapets møter. Varaordfører trer inn dersom ordfører er fraværende.  

For at representantskapet skal være vedtaksført, kreves det at minst halvparten av alle representantene er til stede. I representantskapet har hver representant én stemme. Ved stemmelikhet har ordfører dobbeltstemme. Ved personvalg avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning. Det holdes likevel omvalg hvis ingen kandidat ved første avstemning har fått minst halvparten av de avgitte stemmer. 

Det føres protokoll fra representantskapsmøtene som underskrives av ordfører og to medlemmer av representantskapet som velges ved møtets begynnelse. 
Norges Vels æresmedlemmer deltar i representantskapets forhandlinger uten stemmerett. 

For representantene for Norges Vels medlemsorganisasjoner, jfr. § 5.1, bærer vedkommende organisasjoner de utgifter som er forbundet med deltakelsen i representantskapet. 

For representantene for de personlige medlemmene, jfr. § 5.1, bærer Norges Vel de utgifter som er forbundet med deltakelsen i representantskapet. 

§ 7. Ordinært representantskapsmøte 

Ordinært representantskapsmøte holdes en gang hvert år. Det behandler følgende saker:
 1. Godkjenne årsberetning 
 2. Godkjenne årsregnskap
 3. Orientering om virksomheten, budsjett og legatforvaltningen 
 4. Valg 

a. Preses de år preses er på valg, jfr. §9
b. Medlemmer til direksjonen, jfr. §9
c. Visepreses de år visepreses er på valg, jfr. §9
d. Varamedlemmer i nummerorden til direksjonen jfr. §9
e. Ordfører og varaordfører, med samme funksjonstid og gjenvalgsmulighet som medlemmer av direksjonen, jfr. § 9
f. Valgkomité, jfr. § 11 
g. Revisor
h. Personlige medlemsrepresentanter og vararepresentanter, når disse er på valg

5. Godtgjørelse til tillitsvalgte
6. Andre saker som fremmes for representantskapet av direksjonen, eller som er kommet inn fra Norges Vels medlemmer. For at en sak kan kreves behandlet på det ordinære representantskapsmøtet, må den være innsendt til direksjonen innen 15. februar. Direksjonen kan dispensere fra fristen hvis den mener at en for sent innkommet sak likevel bør behandles. 

§ 8. Ekstraordinært representantskapsmøte

Ekstraordinært representantskapsmøte holdes etter vedtak på det ordinære representantskapsmøte når minst en fjerdedel av representantene forlanger det for behandling av særskilt sak. Ekstraordinært representantskapsmøte kan også avholdes etter vedtak i direksjonen. På ekstraordinært representantskapsmøte behandles bare de saker som er oppført på sakslisten.

§ 9. Direksjonen

Direksjonen er organisasjonens styre og leder denne mellom representantskapsmøtene. De gamle historiske betegnelsene "direksjonen" og "preses" benyttes fortsatt i selskapets vedtekter. I daglig tale og skrift kan mer kjente uttrykk som "styret" og "styreleder" benyttes.

9.1 Sammensetningen av direksjonen

Direksjonen består av preses og fire andre direksjonsmedlemmer. Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i møter i direksjonen, med mindre annet er bestemt av direksjonen i den enkelte sak. Administrerende direktør har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Ordfører i representantskapet inviteres til møter i direksjonen med samme rettigheter.  

9.2 Valg av medlemmer og funksjonstid

Preses og tre eksterne medlemmer av direksjonen velges av representantskapet for to år om gangen. Representantskapet velger også visepreses blant direksjonsmedlemmene, med to års funksjonstid. 

Ett av medlemmene i direksjonen med to varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Norges Vel. Slutter noen av disse i Norges Vels tjeneste, skal vedkommende straks tre ut av sitt verv. Direksjonsmedlemmer som er valgt fra de ansatte kan ikke velges til preses eller visepreses.  

Alle fem direksjonsmedlemmene kan gjenvelges to ganger ved påfølgende valg.

Det velges to varamedlemmer i nummerorden for preses og de øvrige eksternt valgte direksjonsmedlemmene. Varamedlemmer velges for to år om gangen og kan gjenvelges to ganger ved påfølgende valg. Varamedlemmer kan velges til faste direksjonsmedlemmer i løpet av funksjonsperioden. I slike tilfeller påbegynnes en ny funksjonsperiode som fast direksjonsmedlem.     

§ 10. Direksjonens og preses' oppgaver 

10.1 Forvaltningen av Norges Vel

Norges Vels virksomhet ledes av direksjonen. Det påligger direksjonen å lede og forvalte Norges Vel i overensstemmelse med vedtektene, representantskapets vedtak samt å forvalte Norges Vels midler, eiendommer og de legater som forvaltes av Norges Vel, som legatstyre. Til hvert ordinære representantskapsmøte legger direksjonen fram årsberetning og regnskap for det foregående års virksomhet, jfr. også § 7.

Direksjonen ansetter administrerende direktør og fastsetter arbeidsinstruks for stillingen. Direksjonens budsjett for inneværende år legges fram for representantskapet til orientering.

Direksjonen kan, eventuelt i samarbeid med andre organisasjoner, oppnevne utvalg til løsning av bestemte oppgaver. 

Preses innkaller og leder direksjonens møter. Visepreses trer inn dersom preses er fraværende.  

Direksjonen kan treffe beslutning når minst fire av dens medlemmer er tilstede i møtet og minst tre stemmer for beslutningen. Det kan under gitte omstendigheter fattes vedtak når mer enn en person er fraværende og det er flertall for beslutningen. Dette forutsetter imidlertid at alle styremedlemmer er kjent med at saken behandles i det aktuelle møtet.
Preses har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

10.2 Forholdet utad 

Preses, eller den preses utpeker, representerer Norges Vel utad. 
Norges Vel forpliktes av preses og visepreses i fellesskap, eventuelt en av dem sammen med ett av de øvrige direksjonsmedlemmene. 
Direksjonen kan meddele prokura. 

§ 11. Valgkomité

Representantskapet velger på ordinært representantskapsmøte en valgkomité på tre medlemmer med to varamedlemmer i rekkefølge, som skal avgi innstillinger på valg iht. §7.4 og §7.5. Det skal foreligge instruks for valgkomiteen.

Ett av de faste medlemmene og ett av varamedlemmene i valgkomiteen velges blant personlige medlemmer, øvrige velges blant organisasjonsmedlemmer. Valget gjelder for to år. Medlem av valgkomiteen kan gjenvelges én gang. Valgkomiteen skal legge fram skriftlig forslag til de valg som etter §7, pkt. 4, skal foretas på representantskapsmøtet. 
Valgkomitémedlemmet valgt blant personlige medlemmer skal innstille kandidater til representantskapet fra de personlige medlemmene.

§ 12. Endring av vedtektene

Beslutning om å endre vedtektene kan treffes av representantskapet i ordinært representantskapsmøte.  
Forslag til endring av vedtektene kan settes fram av representantskapets medlemmer. 
Formulerte forslag skal sendes representantene sammen med innkallingen til det representantskapsmøtet der forslaget settes fram, vedlagt direksjonens innstilling. 

For å endre vedtektene må minst to tredjedeler av de møtende representanter og minst halvparten av det samlede antall representanter stemme for endringen. Dersom dette stemmetallet ikke oppnås, kan forslaget legges fram for et nytt representantskapsmøte, hvor det for gyldig vedtak kreves at minst halvparten av de møtende representanter stemmer for. 

§ 13. Oppløsning 

Rett til å sette fram forslag om oppløsning av organisasjonen har de samme som har rett til å sette fram forslag om endring av vedtektene.
Forslag om oppløsning av organisasjonen settes fram på et ordinært representantskapsmøte og tas opp til behandling på et senere representantskapsmøte. Ekstraordinært representantskapsmøte for behandling av forslag om oppløsning av organisasjonen kan ikke holdes før tidligst to måneder etter det ordinære representantskapsmøte som forslaget ble framsatt på. Formulerte forslag skal sendes representantene sammen med innkallingen til det representantskapsmøtet der forslaget settes fram, vedlagt direksjonens innstilling.

Organisasjonens aktiva ved oppløsningen skal disponeres i tråd med Norges Vels formål.
Det representantskapsmøte som vedtar oppløsning skal også vedta disposisjon av aktiva. Dersom ingen disposisjonsforslag blir vedtatt, skal fordelingen overlates Fylkesmannen i det fylket organisasjonen har sitt forretningskontor.