Spesielt viktige tema for våre engasjement er å bidra til like muligheter for kvinner og menn, miljøhensyn og nulltoleranse for korrupsjon.

Styrker kvinners deltakelse og likestilling

Vi ser at likestilling mellom kvinner og menn bidrar til å utvikle samfunnet i riktig retning. I alle våre prosjekter oppmuntrer vi til lik involvering av kjønnene både i forretningsdrift og organisering. Vi bidrar også til å formalisere kvinners eierskap og styring i alle deler av verdikjeden fra produksjon og beslutningstaking til å inneha ledende stillinger.

Norges Vel er blant annet med i The Norwegian Gender Network, en sammenslutning av 14 hjelpeorganisasjoner. Tiltak for likestilling og kvinners rettigheter blir ofte neglisjert og møter motstand. Et slikt nettverk er derfor viktig for å beholde oppmerksomheten på temaet og skyve utviklingen fremover.

Nulltoleranse for korrupsjon

Korrupsjon er et stort globalt problem og skadevirkningene er særlig store i de fattigste landene med svake offentlige myndigheter og en sårbar befolkning. Korrupsjon utgjør en trussel mot menneskerettighetene, sosial rettferdighet og økonomisk utvikling.

Norges Vel har nulltoleranse mot korrupsjon og jobber bevisst for å bekjempe det, både i egen organisasjon og i prosjektene våre. Våre rutiner og systemer skal bidra til åpenhet og gjennomsiktighet. I tillegg har vi jevnlige kontroll og oppfølging av prosjektene våre for å påse at pengene brukes som planlagt, og vi rapporterer til de som finansierer prosjektene som Norad og Utenriksdepartementet.

Sertifisert Miljøfyrtårn

Norges Vel arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen og er sertifisert Miljøfyrtårn. Vårt miljøperspektiv omfatter hele virksomheten, både i Norge og internasjonalt.

Vedtektene våre definerer miljø som en av våre hovedoppgaver; ”utvikling av miljøtiltak som tar hensyn til bærekraft og langsiktighet”. Bærekraft er en viktig del formålet vårt om å arbeide for utvikling av livskraftige lokalsamfunn. Miljø er en viktig del av vår virksomhet, for våre oppdragsgivere og i alle våre prosjekter. Å være Miljøfyrtårn er derfor en selvsagt drivkraft for vårt eget arbeid.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Som Miljøfyrtårn oppfyller Norges Vel krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av stiftelsen Miljøfyrtårn.