Se video fra prosjektet lenger ned i artikkelen

Risdyrking er en viktig inntektskilde for mange tanzanianske bønder. En stor utfordring er at prisene er på sitt laveste når bøndene høster inn for å selge til oppkjøperne. Årsaken til prisfallet er at markedet i innhøstingsperioden oversvømmes av ris. Oppkjøperne selv har ofte tilgang til lagre der de kan oppbevare risen, for så å selge den videre når prisen har steget. Systemet undergraver bøndenes mulighet til å leve av risdyrking.

Om prosjektet

I dette prosjektet ønsker Norges Vel å bidra både til bedre avlinger og et samarbeid og organisering som gir småprodusentene økt markedsmakt og økt fortjeneste.

Ved prosjektetablering så vi at bøndene må oppleve at de raskt får bedre fortjeneste, hvis ikke kunne prosjektet bryte sammen. Det ble etablert egne lagre der småprodusentene kollektivt kunne oppbevare risen til salgsprisen var gunstig. Samtidig var det avgjørende at produsentene fikk noe forskuddsbetalt i påvente av at risen skulle selges. Det var også nødvendig å forankre prosjektet lokalt på myndighetsnivå. Dette ble blant annet gjort ved at myndighetenes ubrukte lagerbygninger ble utleid til prosjektet.

Det var sentralt for prosjektet å etablere organisasjonen RUDI (Rural Urban Development Initiative), som kunne stå for selve organiseringen av risbøndene. Norges Vel har samarbeidet med RUDI siden prosjektstarten i 2007. 

I dag er RUDI og RCT (Rice Council of Tanzania) Norges Vels partnere i risprosjektet. Fokuset er endret fra produksjon til marked. Vi arbeider fortsatt svært målrettet med forbedret produksjon, men hovedfokus rettes mot opprettelsen av to risbedrifter som skal gi mer markedsmakt til risprodusenter. Norges Vels arbeid i Tanzania støttes av Norad.

Norges Vels bidrag og rolle

 • Prosjektledelse og kvalitetssikring fra A-Å
 • Sikre tilgang til lagerbygninger
 • Sikre bøndene tilgang til kreditt fra lokal finansinstitusjon i påvente av at risen skal selges
 • Sikre markedstilgang og produktutvikling for produsentene
 • Sikre klimatilpasset og bærekraftig risproduksjon
 • Gi opplæring og rådgivning i strategi, økonomistyring og organisering

Resultater

 • Mange produsenter har økt inntektene etter å ha oppnådd en produksjonsøkning på gjennomsnittlig 25 prosent.
 • 8 av 18 produsentforetak driver egne mølleforetak og kan selge polert ris til høyere pris. Samtlige produsenter har tilgang på lagerhus for oppbevaring av ris i påvente av gunstig pris i markedet.
 • Styrket kompetanse innen organisering, markedsorientering, produktutvikling og forhandleringer med oppkjøpere.
 • Samarbeid med forskningsorganisasjoner har ført til et nytt forretningsområde for risprodusentene gjennom produksjon av biokull av risskall.
 • En stadig økende andel kvinner inntar ledende posisjoner i produsentorganisasjonene.
 • To risbedrifter er under etablering, og det er risprodusentene som blir eiere av disse bedriftene.