I utgangspunktet er det hver enkelt bonde som må sørge for at gjødslingen blir riktig utført. Norges Vels erfaringer fra markdager over hele landet viste at gjødslingspraksisen med sentrifugalspreder hos mange var for dårlig. Med utgangspunkt i at ca 75 prosent av jordbruksarealet i Norge gjødsles med sentrifugalspreder så Norges Vel at det var et stort potensiale for forbedringer.

Om prosjektet

Norges Vel har drevet rådgiving på dette området gjennom en rekke prosjekter, og veiledningen skjedde gjennom prosjektet, Rådgiving - Praktisk gjødsling som var et samarbeid mellom Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving. Vi hadde dessuten et godt og nyttig samarbeid med Yara Norge. Prosjektet ble i det vesentligste finansiert av Statens Landbruksforvaltning, nå Landbruksdirektoratet.

Gjødslingsplanen, som har vært obligatorisk siden midten av 1990-tallet, er et godt og helt nødvendig grunnlag for å kunne gjødsle riktig. Selv om mange følger opp anbefalt gjødsling, er det dessverre alt for mange som ikke bruker planen som utgangspunkt ved gjødsling med sentrifugalsprederen.

Det avdekkes ofte at spredeutstyret
ikke er innstilt riktig

I forbindelse med kurs og markdager har det blitt testet mer enn 250 spredere som er i praktisk bruk. Det avdekkes ofte at spredeutstyret ikke er innstilt riktig, det brukes ikke spredetabell og resultatet blir sjeldent kontrollert. Det er også et omfattende problem at for få prøver å begrense gjødsling utenfor jordet. Feil gjødsling har mange uheldige konsekvenser, ikke bare for økonomien, men for miljø og endring av biologisk mangfold. For store mengder nitrogen kan gi utslipp av lystgass som er svært skadelig for klimaet.

Rådgivning innen gjødsling er spesielt nødvendig fordi feltet tidligere har blitt viet lite oppmerksomhet, både fra myndighetene og rådgiveres side. Uansett utstyr, gammelt eller nytt, avansert teknikk med computer eller spredere med manuell innstilling, er det helt nødvendig med riktig grunninnstilling og bruk av sprederen.

I tillegg til rådgiverne var bøndene en viktig målgruppe for prosjektet. Norsk Landbruksrådgiving har folk over hele landet, og det er disse som må gi råd videre til praktikerne. Det er derfor naturlig at prosjektet er et samarbeid mellom Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving.

Gjødselen i bakken måles og registreres for å justere sprederen til riktig mengde gjødsel
Gjødselen i bakken måles og registreres for å justere sprederen til riktig mengde gjødsel

Norges Vels bidrag og rolle

  • Initiativtaker og utvikler av rådgivningstjenesten
  • Utvikler av undervisningsopplegg, brosjyrer og artikler i fagtidsskrift
  • Kursledelse

Norges Vels bidrag og rolle

  • Initiativtaker og utvikler av rådgivningstjenesten
  • Utvikler av undervisningsopplegg, brosjyrer og artikler i fagtidsskrift
  • Kursledelse