I Norge handler livskraftige lokalsamfunn om å ha befolkningsgrunnlag og arbeidsplasser på et geografisk område der folk bor og føler sosial tilhørighet. For mange lokalsamfunn er fraflytting et stort problem. I tillegg ser vi at klimaendringer presser frem behov for mer bærekraftige næringer. Dette krever omstilling, og Norges Vel bidrar til at at grønne næringer som matproduksjon og fornybar energi skaper arbeidsplasser og verdier for lokalsamfunn. 

Internasjonalt er det overordnede målet å redusere fattigdom ved å bidra til lokal økonomisk vekst gjennom næringsutvikling. Vi retter oss primært mot kvinner og menn som lever av landbruk og marine ressurser. Norges Vel bidrar til at lokalsamfunn får økte inntekter og flere arbeidsplasser gjennom bærekraftig og klimavennlig bruk av lokale naturressurser. 

Velprøvde metoder for næringsutvikling

Metodene våre er de samme som ved etableringen i 1809: Samarbeid, kunnskapsdeling og entreprenørskap. I alt Norges Vel gjør, enten det er i Norge eller på landsbygda i Afrika, står gründerne og igangsetterne i sentrum av vårt engasjement. Vi jobber med effektiv organisering og samarbeidsløsninger. Vi har lang erfaring i å utvikle lokale verdikjeder, og skaper innovasjon og ny næring med hjelp av forskningsresultater. 

Legater for næringsutvikling 

Norges Vels næringsutviklingslegater støtter prosjekter og tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer. Legatene Norges Vel forvalter er gitt som testamentariske gaver.

Hederspriser for næringsutvikling og arbeidsliv

På 1800-tallet innstiftet Norges Vel forskjellige priser og medaljer for å hedre samfunnsnyttig innsats. Målet var å bygge landet gjennom å oppmuntre til næringsutvikling med matproduksjon og håndverk av god kvalitet. De to viktigste hedersprisene holdes fortsatt i hevd:

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.

Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, som er tildelt helt siden 1888. Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet.