Norges Vel forvalter Landbrukslegatet, Utdanningslegatet og Kultur- og miljølegatet. Grunnet lav avkastning på fondsmidlene i 2015 ble det kun delt ut midler fra Landbrukslegatet som hadde avkastning fra uttak av tømmer i Berg skoger i Asker. Det kom inn 65 søknader på til sammen 8,8 millioner kroner.

Gjennom en grundig behandlingsprosess ble det delt ut midler til åtte spennende prosjekter med vekt på samarbeidsløsninger i landbruket. Dette er noen av prosjektene vi støttet:  

Nabolagshager er et urbant senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt nærmiljøengasjement. De ønsker å tilrettelegge for en satsing på taklandbruk i Norge ved å tilgjengeliggjøre praktisk kunnskap om hva som skal til for å etablere slike prosjekter. Dette vil de gjøre ved å gjennomføre en rekke målrettete tiltak rettet mot forskjellige nøkkelaktører. 

Arktisk Kje SA er et samvirke eid og styrt av bøndene selv. De ønsker å etablere større kjelokasjoner (100-200 kje) hvor en eller flere produsenter går sammen om kvalitetsproduksjon av store kje som slaktes før de er et halvt år. De ønsker å bruke legatmidlene til kompetanseutvikling for bøndene. Kunnskap om kjøttproduksjon er viktig for å få til en lønnsom kvalitetsproduksjon av kjekjøtt. 

Bodin SA ønsker å utrede oppbygging av Visningssenter for Arktisk landbruk på Bodin Gård i Bodø. Dette arbeidet er et initiativ som skal utvikle en arena for profilering av Arktisk mat utad, være til inspirasjon for produsentene i den arktiske regionen og bli en naturlig attraksjon for tilreisende. 

TelemarkMat er en nystartet interesseorganisasjon for matprodusenter der formålet er å drive næringsutvikling i fellesskap. TelemarkMat består i dag av seks gårder som produserer kjøtt, storfe og småfe. De ønsker å utvide antall gårder og dermed sortimentet til andre typer varer som bær og frukt og andre varer som videreforedles på medlemsgårdene. Det er også tenkt å åpne gårdene for publikum. 

Midlene skal benyttes til å opplæring i markedsførings- og salgsaktiviteter for hver gård, opplæring i Mattilsynets regler, både om merking og om produksjon, dyrevelferd, oppbevaring og transport.