Mange små og mellomstore bedrifter sliter med å finne ut hvordan de kan benytte seg av forskning. Forskningsmiljøene har ofte andre resultatmål enn næringene har. Norges Vel jobber med å finne koblinger mellom forskning og næring på næringens premisser. 

Realiserer forskningsresultater i markedet

For å fremme innovasjon og økt verdiskaping arbeider Norges Vel med kompetansekobling og nettverksbygging mellom forskning og utvikling (FoU) og næring. Vi jobber aktivt med å skape reell brukerstyrt forskning og bidra til samarbeid mellom forskning og næringsliv.

Norges Vel gjør relevante forskningsresultater tilgjengelige og overførbare til små og mellomstore virksomheter innen landbruks- og matsektoren. 

Tare – fra forskning til forretning 

Bruk av tare som råvare til ulike næringsmidler har stort potensial for lokal verdiskaping og sysselsetting. I tillegg er taredyrking miljøvennlig og kan bli en viktig del av den nye bioøkonomien. Norges Vel ønsker å bidra til at tare blir en lønnsom og bærekraftig næring for lokalsamfunn langs norskekysten, men det ligger mye nybrottsarbeid i å skape en hel verdikjede fra små tarestiklinger til ferdige produkter på tallerkenen.

Implementering av forskningsbasert kunnskap er et viktig virkemiddel for å lykkes, og Norges Vel tok ansvaret for søknadsprosessen mot Regional Forskingsfond Vest i samarbeid med Seaweed AS, SINTEF Fiskeri og Havbruk AS, Nasjonalt institutt for Ernærings- og Sjømatforskning, og Nofima AS. Gjennom prosjektet er det etablert en verdikjede hos Seaweed for dyrking av tare og produksjon av trygge matprodukter for både nasjonalt og internasjonalt marked. Flere kunder er allerede i ferd med å prøve de sunne og næringsrike produktene fra havet.

Fra forskning til miljøvennlig energi i Mosambik

Hvert år destrueres 40-50 tusen tonn energiintensivt cashewnøtt-skall fra industrien i Mosambik. Norges Vel har derfor sett på muligheten for å utnytte dette restproduktet til produksjon av elektrisitet eller utnyttelse i husholdninger for å erstatte trekull fra ulovlig hogst. Norges Vel utførte teoretiske undersøkelser og tester, i tillegg til å utvikle forretningsmodeller som både kan gi verdi for eier av biomassen og skape jobber i lokalsamfunnet. 

På bakgrunn av dette er det etablert et prosjekt sammen med biomasse-eier for å bygge opp distribusjon av gode ovner, produsere pellets og senere utvide til resterende cashew-fabrikker med tilsvarende volumer. Hovedmålet er å senke luftforurensning fra matlaging på kull, og gi tilgang til ren og bærekraftig energi. Samtidig styrker vi lokal prosessindustri som skaper jobber og lokal verdiskapning i cashew sektoren.