Norges Vels arbeid er viktig i møtet med noen av vår tids største utfordringer, som klimaendringer, fattigdom og mangel på energi. Vi mener det er avgjørende å se disse utfordringene i sammenheng. Verdens befolkning vil øke med to milliarder mennesker de neste tretti årene. I Afrika vil det være dobbelt så mange mennesker som i dag, og behovet for økt matproduksjon er stort.

Reduserer fattigdom med lokal næringsutvikling

Det overordnede målet i Norges Vels internasjonale arbeid er å redusere fattigdom ved å bidra til lokal økonomisk vekst gjennom næringsutvikling. Vi retter oss primært mot kvinner og menn som lever av landbruk og marine ressurser. Dette inkluderer småprodusenter, småbrukere, entreprenører og små og mellomstore bedrifter.

Vi bidrar til at lokalsamfunn får økte inntekter og flere arbeidsplasser gjennom bærekraftig og klimavennlig bruk av lokale naturressurser. På denne måten arbeider Norges Vel for å skape en bærekraftig matproduksjon som gir flere muligheten til å spise sunn og næringsrik mat.

Skaper stolthet og uavhengighet fra bistand

Norges Vel er forskjellig fra andre ideelle organisasjoner ved vårt tydelige fokus på næringsutvikling. Vi arbeider med effektiv organisering, utvikling av moderne verdikjeder og bidrar til at organiserte småprodusenter tar en større del av verdiskapingen gjennom videreforedling og bedre kobling til markeder.

Norges Vel bidrar til å skape stolthet og uavhengighet blant folk i lokalsamfunn, slik at de på sikt kan klare seg uten bistand.

Vårt arbeid knyttet til FNs bærekraftsmål

Gjennom FNs bærekraftsmål har verdenssamfunnet satt seg som mål å utrydde sult, redusere fattigdom, oppnå matsikkerhet og å fremme bærekraftig landbruk og matproduksjon innen 2030. Norges Vel bidrar til dette arbeidet gjennom vårt engasjement i en rekke utviklingsland, først og fremst i Øst- og Sørlige-Afrika.

Norges Vels arbeid retter seg spesielt mot følgende bærekraftsmål: 
 
  • Mål 2: Utrydde sult
  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 17: Samarbeid for å nå målene 
I tillegg bidrar forskjellige prosjekter til ett eller flere av disse bærekraftsmålene:
 
  • Mål 1: Utrydde fattigdom
  • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
  • Mål 7: Ren energi for alle
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene
  • Mål 14: Liv under vann

Rammeavtale med Norad

Størstedelen av våre næringsutviklingsprosjekter i Afrika støttes gjennom en rammeavtale med Norad. Vi har også andre samarbeidspartnere, disse oppgis på hvert enkelt prosjekt.