Lokale småbønder produserer til livets opphold for seg og familien, i tillegg til at overskuddet selges på markedet. Norges Vel bidrar til at de får større markedsmakt og påvirkningsmulighet gjennom organisering, kunnskap og partnerskap.

Organisering for samarbeid og vekst

Produsentene har stort vekstpotensial, men mangler ofte kunnskap om effektiv produksjon, markedsføring, infrastruktur og muligheter for kreditt. Dette hindrer både vekst og full deltakelse i markedet. Norges Vels erfaringer viser at en robust organisering og samarbeidsløsning effektivt kan endre situasjonen til fordel for både produsentene og deres familier og lokalsamfunnet.

Norges Vel organiserer systemer som gjør at samarbeidende bønder får muligheter til å ta opp lån. Kooperativer og produsentorganisasjoner er sentrale i å bygge opp kunnskap om forretningsutvikling og produksjon.

Bygger kunnskap

Norges Vel bidrar til å kvalitetssikre forretningsideer og valg av organisasjonsform når nye foretak skal etableres. I alle våre prosjekter vurderes både økonomiske, sosiale, etiske og miljømessige forhold for å sikre bærekraft. Vi ser på effektiv utnyttelse av ressurser, organisering og samarbeidsløsninger.

For å bidra til velstandsutvikling gjennom miljøvennlig energi og nye arbeidsplasser, har Norges Vel etablert 2 inkubatorer for næringsutvikling basert på fornybar energi. Inkubatorene tar inn gründere med forretningsideer basert på fornybar energi. Her får de rådgivning innen alt fra konseptualisering til implementering og strategisk planlegging, samtidig som de bygger nettverk og kunnskap. Når bedriftene kan stå på egne bein etter seks måneder til to år, etablerer de seg utenfor inkubatoren og gir plass for nye entreprenører.

Partnerskap og alliansebygging

Ansvarlige partnerskap og oppbygning av sterke allianser er avgjørende for fremtidsorientert utviklingsarbeid. Norges Vel er en aktiv og engasjert partner som ønsker å forene krefter og kompetanse med de virksomhetene vi inngår partnerskap med.

Norges Vels partnere er ulike i størrelse og struktur. Noen er langsiktige utviklingspartnere og andre er kommersielle aktører som bidrar med teknisk kunnskap og markedstilgang. Partnerne er avgjørende for utviklingen av lokale forretninger og småskala-produsenter. En viktig rolle for Norges Vel er å sikre at partneres kommersielle interesser ikke er i konflikt med produsentenes, som er vår målgruppe.

Samarbeid for økt produksjon og fortjeneste

Norges Vel bidrar til at småbønder i lokalsamfunn kan samarbeide om å skape lønnsomme og bærekraftige næringer. Dette er noen av metodene vi benytter:

  • Mobiliserer småbønder til samarbeid og utvikling av landbruket
  • Partnerskap med lokale NGO-er og private aktører
  • Kollektiv tilgang til kreditt- og finansielle tjenester
  • Organiserer småbønder for felles tilgang til markedet