Menneskerettigheter og likestilling

I alle prosjektene til Norges Vel oppmuntrer vi til at kvinner og menn deltar på like vilkår i virksomheten. Vi bidrar også til å formalisere kvinners eierskap og styring i alle deler av verdikjeden. Norges Vel er særlig opptatt av å bygge opp kvinners kompetanse.

På Madagaskar styrker vi kvinnenes mulighet til å ta eierskap i sjømatproduksjon gjennom opplæring i økonomi, entreprenørskap og forretningsplanlegging. Dette har gitt resultater – f.eks i oppdrett av sjøpølser er halvparten av produsentene kvinner.

Norges Vel er blant annet med i The Norwegian Gender Network, en sammenslutning av 14 hjelpeorganisasjoner. Tiltak for likestilling og kvinners rettigheter blir ofte neglisjert og møter motstand. Et slikt nettverk er derfor viktig for å øke oppmerksomheten rundt likestilling og kvinners rettigheter.

Ingen skal ekskluderes grunnet etnisitet, kjønn, religion eller seksuell legning.

Klima og miljø

Norges Vels overordnede strategi er å støtte virksomheter, produksjonsformer og organisasjoner som er bærekraftige og klimavennlige. Målet er å bidra til at entreprenørskapet innen landbruk vinner på tre sentrale områder: øke matvaresikkerheten, finne klimavennlige løsninger og øke inntekten til bønder som i dag lever i fattigdom.

Fattige småbønder er særlig sårbare for klima-endringene. Norges Vels programmer bidrar til å styrke småbøndenes kompetanse i å forvalte jorda og de ofte begrensede vannressursene de har. Småskala-jordbruk er særlig utsatt for tørke, flom, stormer og andre ekstreme utslag av klimaendringene.

Norges Vel har også en tydelig miljøprofil i prosjektene som omfatter sjømatproduksjon.

Antikorrupsjon

Norges Vel har nulltoleranse for korrupsjon. Korrupsjon er et omfattende problem verden over, og skadevirkningene er særlig store i de fattigste landene med svake offentlige institusjoner med lav tillit og en sårbar befolkning.

Korrupsjon utgjør en trussel mot menneskerettighetene, sosial rettferdighet og økonomisk utvikling.

Norges Vel jobber bevisst for å bekjempe korrupsjon i egen organisasjon og i de landene vi arbeider. Våre rutiner og systemer skal bidra til åpenhet og gjennomsiktighet. Vi har jevnlig kontroll og oppfølging av prosjektene våre for å påse at pengene brukes som planlagt, og vi rapporterer til de som finansierer prosjektene, som for eksempel Norad og Utenriksdepartementet.