Livskraftige lokalsamfunn handler om å ha befolkningsgrunnlag og arbeidsplasser på et geografisk område der folk bor og føler sosial tilhørighet. For mange lokalsamfunn er fraflytting et stort problem. Arbeidsplasser blir lagt ned, lokale bedrifter blir kjøpt opp og lokal produksjon blir utflagget til lavkostland, slik at verdiene som skapes trekkes ut av regionen. 

Klimaendringer presser frem behov for mer bærekraftige næringer som kan overta etter oljenæringen. Dette krever omstilling og Norges Vel ser at grønne næringer som matproduksjon og fornybar energi vil skape arbeidsplasser og verdier for lokalsamfunn i fremtiden. 

Lokal næringsutvikling og verdiskaping

Norges Vel bidrar til å skape næring ut fra det unike i hvert lokalsamfunn, det være seg lokalmat, lokalt håndverk eller andre autentiske opplevelser. Det er et mål å ta i bruk alle ressursene i lokalsamfunnet og bidra til at verdiene som skapes forblir der.

Et av Norges Vels store utviklingsområder de senere årene er å bidra til å utvikle en robust algedyrkingsnæring i Norge. Dette kan bli en stor, lønnsom og miljøvennlig næring med mange arbeidsplasser langs norskekysten og dyrking av tare til mat er et område i sterk vekst. Forskere mener at det i 2050 kan høstes 20 millioner tonn dyrket tang og tare langs Norskekysten til en verdi av 40 milliarder kroner. Algedyrking kan dermed bli en stor og viktig marin verdikjede i framtidens bioøkonomiske Norge.

Et annet viktig prosjekt for Norges Vel er å omdanne håndverksbedrifter til turistdestinasjoner – Économuséer.  Å oppleve «Håndverkere i arbeid», kan gi gamle håndverkstradisjoner nytt liv. Gjennom et visingssenter kan besøkende se produksjonsprosessen og kjøpe håndverket på stedet. I dag er de fleste économuséene lokalisert på Vestlandet men vi har som mål å etablere et landsomfattende nettverk med spennende turistdestinasjoner over hele landet.  Konseptet som har sin opprinnelse fra Canada bidrar til økt omsetning og lønnsomhet for bedriftene som er med i nettverket. 

Tar i bruk alle ressurser

Norges Vel hjelper gründere med å ta i bruk lokale og ubrukte ressurser for å skape nye næringer og arbeidsplasser, spesielt innenfor primæringene. Gjenbruk og resirkulering bidrar til en bærekraftig sirkulærøkonomi som er bra for miljøet på kortere og lengre sikt Sirkulærøkonomien bygger på tanken om materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt i stedet for den mer tradisjonelle bruk- og kast tankegangen. 

Sammen med gründere bidrar Norges Vel til å utvikle bioøkonomi for landbruket, slik at vi kan snu et miljøproblem til å bli en forretningsmulighet. Avfall fra biogassanlegg og fiskeslam fra oppdrettsanlegg kan bli miljøvennlig gjødsel og trestokker fra tømmerhogst eller presskake fra rapsoljeproduksjon kan bli til dyrefôr. Biokull kan binde klimagasser og samtidig bidra til bedre jordsmonn og dermed bedre avlinger.

Integrering gjennom arbeidstrening

Lokalsamfunn er en arena for mangfold og integrering, og veien inn i det norske samfunnet går ofte gjennom arbeidsmarkedet. Politisk er det stort fokus på å få innvandrere inn i arbeidsmarkedet og rapporter viser at antallet som kommer ut i jobb er for lavt. Mange flyktninger og innvandrere har svake norskkunnskaper og lite eller ingen utdannelse eller arbeidserfaring. Dette hindrer dem i å komme i jobb raskt og det er få målrettede arbeidskvalifiserende tilbud til denne gruppen.

Et satsingsområde for Norges Vel er å bidra til integrering av innvandrere gjennom arbeidstrening. Et av konseptene Norges Vel har utviklet er et arbeidstreningsprogram rettet mot arbeid i matsektoren kombinert med praktisk norskopplæring om vi driver flere steder i landet. Erfaringer fra Skedsmo kommune viser at en stor del av innvandrerkvinnene som har vært gjennom programmet har hatt rask progresjon i språk og matkvalifikasjoner, og nå er ute i arbeid eller praksis.

Samarbeidsløsninger

For å lykkes med lokal og regional næringsutvikling kreves det partnerskap mellom næringsliv, kommuner og forskningsmiljø om kunnskapsutvikling og kompetansebygging. Norges Vel tar ofte rollen som initiativtaker og bindeledd i slike samarbeid. 

Vi ønsker at bønder og primærprodusenter skal kunne ta eierskap til større del av verdikjeden. Dette skjer ofte gjennom forpliktende samarbeidsløsninger mellom en gruppe bønder.  Norges Vel har tatt initiativ til flere prosjekter der bønder har inngått slike samarbeidsløsninger for å etablere sin egen verdikjede, for eksempel bygg til mat og rapsolje.

Grønt entreprenørskap gir grønt skifte 

Klimaendringene med tørke og ustabilt vær vil skape utfordringer for norsk landbruk. En grønn omstilling trengs både for klimaet og for å skape nye bærekraftige arbeidsplasser i norske lokalsamfunn. 

For å få til et grønt skifte må det skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Det er behov for nye grønne energikilder og produksjonsmetoder. Vi må tenke nytt og en overgang fra fossilt til grønt skaper nye muligheter lokalt. Norges Vel bidrar med rådgivning og nettverksbygging for å øke kompetansen til lokale entreprenører.