Bærekraftig matproduksjon og utnyttelse av lokale ressurser blir viktigere enn noen gang etter at olja vi lever godt av i dag en dag vil ta slutt. Norges Vel hjelper gründere med å utvikle de gode ideene, og bidrar dermed til å skape flere heltidarbeidsplasser i landbruket. Vi jobber med grønt entreprenørskap, og vi baserer vårt arbeid på bærekraftige prinsipper.

Virksomhetsorganisering og samarbeidsløsninger

Virksomhetsorganisering handler både om valg av selskapsform, og om andre samarbeidsløsninger. Norges Vel bidrar til å utvikle nye, kreative samarbeidsløsninger for partnerskap, strategiske allianser og oppbygging av lokale, sterke verdikjeder som sikrer at både verdier og arbeidskraft kommer virksomheten og lokalsamfunnet til gode.

Betydningen av at gründere samarbeider fremfor å konkurrere er ofte underkommunisert. Små aktører kan få til mer gjennom samarbeid enn i konkurranse med hverandre. Gjennom årene har Norges Vel bidratt til å etablere mange vellykkede samarbeidsløsninger i landbruket. Bygdeservice SA er et eksempel, der bønder har dannet felles foretak som yter tjenester som for eksempel hyttebygging, snørydding og transport til kommuner, bedrifter, privatpersoner og andre. Dette bidrar til betydelige ekstra inntekter til hvert gårdsbruk og flere heltidsarbeidsplasser knyttet til gården.

Vi bidrar også til å etablere bedriftsnettverk og foreninger. Et eksempel er Norsk Taredyrkerforening, med medlemmer langs hele norskekysten som dyrker tare til mat.  Næringsklyngen Fremtidsmat er et annet eksempel; en klynge for matvareprodusenter, forskningsmiljøer og kunnskapsbedrifter som er opptatt av å utvikle mat med gode helseegenskaper.

Samvirkeorganisering og delingsøkonomi

Samvirke som organisasjonsform egner seg godt for mange av områdene Norges Vel arbeider innenfor. Et samvirke er et foretak eid og drevet av og for medlemmene, der alle medlemmene har lik påvirkning på foretakets aktiviteter og fordeling av overskudd. Foretak organisert som samvirke er drevet av andre verdier enn profitt alene.

Norges Vel bidro i sin tid til å innføre denne organisasjonsmodellen gjennom etablering av landbrukssamvirkene. Mange av dagens organisasjoner innenfor landbruk og matproduksjon er bygget på samvirkeprinsippet: TINE SA, Nortura SA, Felleskjøpet og Norsk Matraps SA er alle eid av bønder gjennom samvirkemodellen. Samvirke er en demokratisk organisering som bidrar til økt utbredelse av en bærekraftig og reell delingsøkonomi. Vi ønsker derfor å bidra til at flere kan organisere seg som samvirker.

Fra FoU til næringsutvikling

Nytt næringsliv vokser ofte frem fra eksisterende næringer tilført ny kunnskap i møte med nye markedsmuligheter. Norges Vel jobber aktivt med å skape møteplasser og nettverk mellom forskning, næringsliv og det offentlige.

Norges Vel gjør relevante forskningsresultater tilgjengelige, og overførbare til små og mellomstore virksomheter innen landbruks- og matsektoren.

For å fremme innovasjon og økt verdiskaping, arbeider Norges Vel med kompetansekobling og nettverksbygging mellom forskning og utvikling (FoU) og næring. Ved etableringen av et nytt selskap for taredyrking tok Norges Vel kontakt med forskningsmiljøer som Nofima, Sintef og Nifes - og søkte finansiering fra Regionalt Forskingsfond Vest. Alle ble med, og samarbeidet resulterte i et prosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond som bidro til forskningsbasert videreutvikling av Seaweed AS på Bulandet og Værlandet i Sogn og Fjordane

Etablerertjenestene

Etablerere opplever ofte at det tar flere år å oppnå lønnsom virksomhet, samtidig er det vanskelig å finne frem i virkemiddelapparatet om man trenger støtte. Norges Vel har gjennom mange år bidratt til etablering av nye næringer gjennom rådgivning til gründere som vil skape nye og livskraftige virksomheter.

Vi har i dag ansvaret for etablerertjenesten i Follo, Etablererservice i Østfold og tar nå over Etablerertjenesten på Øvre Romerike. Etablerertjenesten er et tilbud til alle som ønsker å etablere egen bedrift. Her tilbyr vi gratis kurs og veiledning i alt fra å kvalitetssikre forretningsideer til valg av organisasjonsform.

Næringsutvikling på gården og grønt entreprenørskap

Norges Vel er opptatt av gründerskap i landbruket og bistår bønder med å identifisere nye verdikjeder og samarbeidsløsninger. Vi bidrar til å etablere nye næringer og å motivere ungdom til å ta over gården gjennom å identifisere nye muligheter for drift og utvikling med basis i gårdens ressurser.

For mange bønder er det krevende å kun leve av inntektene fra tradisjonelt gårdsbruk. Sammen med Norsk Landbruksrådgiving har Norges Vel utviklet og gjennomfører kurset Næringsutvikling på gården (NUG) for bønder i hele landet.

Integrering gjennom arbeidstrening

Lokalsamfunn er en viktig arena for mangfold og integrering, og veien inn i det norske samfunnet går ofte gjennom arbeidsmarkedet. Et nysatsingsområde for Norges Vel er å bidra til integrering av innvandrere gjennom målrettet arbeidstrening.

Vi har utviklet og gjennomfører opplæringsopplegg for innvandrere som ønsker seg jobb, eller vil etablere egen virksomhet innenfor produksjon, videreforedling, salg eller omsetning av mat. Kursene gir arbeidstrening samtidig som de utvikler deltakernes norsk- og matematikkferdigheter. Mange av de tidligere deltakerne er i dag i arbeid.