Landbruket står for ni prosent av de totale norske klimagassutslippene, og er dermed en viktig bidragsyter til det norske klimaavtrykket. Norges Vel bidrar til et grønt skifte med klimavennlige løsninger innenfor energiproduksjon og bedre utnyttelse av restråstoffer.

Lokal og miljøvennlig energiproduksjon

Solenergi og bioenergi er lokal og miljøvennlig energiproduksjon som i tillegg kan gi ekstrainntekter til landbruket.

Ved å omdanne husdyrmøkk til biogass får ikke bonden bare grønn energi, men også en såkalt biorest som kan nyttes som næringsrik gjødsel. Biogass hører naturlig hjemme i et fullstendig kretsløp, men det har vært vanskelig å få lønnsomhet for det enkelte gårdsbruk i biogassproduksjon. Norges Vel ønsker å bidra til å endre dette, og har kartlagt flaskehalser som hindrer lønnsomhet i gårdsbaserte biogassanlegg.

Norges Vel samarbeider blant annet tett med Norsk Solenergiforening der en av våre rådgivere er engasjert som generalsekretær. Økt bruk av solenergi i landbruket kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer selvforsynt med fornybar energi. Kombinasjonen av store takarealer og et betydelig strøm- og varmebehov også på sommeren når solenergiproduksjonen er på det høyeste, gjør solenergi interessant for gårdbrukere.

Løsninger for restråstoffer i en sirkulær økonomi

Norges Vel er opptatt av at restråstoffer skal gjenbrukes og resirkuleres. Vårt arbeid bidrar til at ressurser forblir i kretsløpet lengst mulig. Dette er lønnsomt både for landbruket og for miljøet. Prosjektene våre bidrar til å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum.

Gjennom vårt arbeid med å etablere lokale verdikjeder for produksjon av fornybar energi, jobber vi også med løsninger for benyttelse restavfall (restråstoff/ biorest). Romerike biogassanlegg (RBA), behandler kildesortert matavfall fra Oslos innbyggere. Anlegget kan behandle 50 000 tonn matavfall i året. Norges Vel har funnet frem til og anbefalt et opplegg for bruk av biorest og bidrar til å gjøre det kjent blant potensielle brukere i landbruket. Videre ser vi på andre avfallsstoffer som for eksempel fiskslam og hvordan dette kan brukes som jordforbedring. Det er stort underskudd på økologisk gjødsel og vi er engasjert i å finne nye, bærekraftige jordforbedringsmidler til det økologiske landbruket, da gjerne basert pårestråstoffer.

Samarbeid, organisering og kunnskapsdeling

For oss i Norges Vel er det viktig at verdiene som skapes blir værende i lokalsamfunnet. Riktig organisering og gode avtaler mellom lokale aktører gir styrket posisjon og større påvirkningskraft. Vi er også opptatt av at resultatene av våre prosjekter kan deles og nyttiggjøres av flere.

Dette oppnår vi gjennom å:

  • Etablere gode samarbeidsløsninger mellom forskjellige aktører
  • Etablere foreninger og forum for kunnskapsdeling og samarbeid
  • Utvikle håndbøker og informasjonsmateriell
  • Drive kurs og opplæring