Helt siden starten har Norges Vel vært engasjert i å fremme norsk havbruk og fiske. På 1860-tallet støttet vi prosjekter for fiskeutklekking, kunstig utklekking av hummerrogn og østersavl. Mange år senere, i 1968 var vi med på å etablere oppdrettsnæringen i Norge. I dag er vi i ferd med å skape en ny og bærekraftig algenæring. Slik bidrar Norges Vel til at lokale aktører lykkes med lokal verdiskaping og etablerer nye lokale arbeidsplasser.

Lokalt eierskap – lokal verdiskaping

Livskraftige lokalsamfunn er helt avhengige av næringsliv og arbeidsplasser lokalt. Fraflytting er ofte konsekvensen når arbeidsplasser legges ned. Primærnæringene er viktige for sysselsetting og bærekraftige lokalsamfunn i distriktene. Gjennom å bygge opp lokale arbeidsplasser og lokalt eierskap til ressursene, bidrar Norges Vel til at verdiene som skapes blir igjen i lokalsamfunnet.

Kommersiell dyrking av tare til mat er et helt nytt felt innenfor akvakulturnæringen i Norge. Norges Vel tok i 2010 initiativ til å utvikle dette som en ny og bærekraftig næring med nye arbeidsplasser langs norskekysten. 

Fra forskning til næringsutvikling

Norges Vel tar rollen som de små næringsaktørenes forsknings – og utviklingsavdeling. Implementering av forskningsbasert kunnskap er et viktig virkemiddel for å lykkes i nye næringer. Men - mindre bedrifter og gründere, spesielt i oppstartfasen, har ofte ikke ressurser til egen forskning og utvikling.  Sammen med næringen definerer vi deres behov for forskning, søker finansiering og trekker inn riktig kompetanse for å oppnå næringsutvikling. 

På oppdrag fra Seaweed AS tok Norges Vel ansvaret for søknadsprosessen mot Regional Forskingsfond Vest i samarbeid med SINTEF Fiskeri og Havbruk AS, Nasjonalt institutt for Ernærings- og Sjømatforskning, og Nofima AS. Som resultat av prosjektet er det etablere en verdikjede hos Seaweed AS for dyrking av tare og produksjon av trygge matprodukter for det nasjonale og det internasjonale markedet. Flere kunder er allerede i ferd med å prøve de sunne og næringsrike produktene fra havet.

Kulturminner langs kysten

Store deler av befolkningen i Norge har opp gjennom historien hentet sitt inntektsgrunnlag fra næringer knyttet til sjøen og kysten. Dette har skapt et mangfold av kulturminner. 

Gjennom prosjektet «Ny næring i gamle naust i strandsona» har Norges Vel bidratt til å skape nye næringer for naustene uten at bygningsmassen mister særpreget sitt. Ved å knytte naust som overnattingssteder til Kystpilgrimsleden kan pilgrimer benytte disse bygningene aktivt i sin vandring. Vi knytter også kystkultur og håndverksbedrifter (économuséer) til vandreruten slik at turister kan få unike opplevelser langs veien.  

Samarbeidsløsninger for ny næring

Norges Vel bidrar til å utvikle nye, kreative samarbeidsløsninger for partnerskap, strategiske allianser og oppbygging av lokale, sterke verdikjeder som sikrer at både verdier og arbeidskraft kommer virksomheten og lokalsamfunnet til gode. Gode samarbeidsløsninger mellom mindre aktører er viktig for å skape en bærekraftig næring og unngå at aktørene utkonkurrerer hverandre. 

Samarbeid mellom i utgangspunktet konkurrerende aktører er viktig for å sikre kvaliteten og leveransedyktigheten på alger til mat fra Norge. Gjennom Norges Vels arbeid med å utvikle markedet for tare til mat ble derfor Norsk Taredyrkerforening etablert i 2017. Dette er en videreføring av samarbeidet vi etablerte for seks taredyrkere langs norskekysten i 2011. Innenfor algeområdet har vi også tatt initiativ til det internasjonale nettverkssamarbeidet ALGET (alge etablerere) som består av aktører langs kysten av Nord-Atlanteren.