Norsk landbruk er under omstilling. Det krever at gårdbrukere hele tiden tenker nytt om hvordan de kan leve av gårdens ressurser, enten ved utvidelse og effektivisering av eksisterende drift, eller ved å etablere tilleggsnæringer. Norges Vel hjelper bøndene med å ta i bruk alle gårdens ressurser, og gjennom dette skape nye arbeidsplasser.

I tillegg er landbruket en viktig bidragsyter for å redusere klimagassutslippene. Norges Vel arbeider blant annet med utvikling av tiltak for mer effektiv gjødsling og bruk av restressurser og biokull som jordforbedrings- og karbonbindingstiltak. 

Nye muligheter i landbruket

For mange bønder er det krevende å kun leve av inntektene fra tradisjonelt gårdsbruk. For å øke rekrutteringen til landbruket har vi utviklet opplæringsmateriell innen blant annet generasjonsskifteproblematikk og nye næringer med gården som ressurs.

I kurset «Næringsutvikling på gården» har Norges Vel og Norsk Landbruksrådgivning utviklet et rådgivningstilbud fra idé til iverksetting/realisering av ny eller utvidet næring basert på gårdens ressurser. Kurset holdes i hele Norge og er også tilpasset enkeltnæringer slik som næringsbirøkt og gårdsbasert bioenergi

En viktig metode for Norges Vel er å forene ny forskning med utvikling av nye løsninger for å skape naturbasert næringsutvikling i landbruket. I prosjektene våre løfter vi frem lokale matspesialiteter og landbruk som opplevelse. Dette arbeidet bidrar til å sikre lokal matproduksjon og ivareta norsk matkultur og -tradisjon. 

Samarbeid i landbruket

Samarbeid har vært kjernen i Norges Vels arbeid helt siden starten. Vi sto bak etableringen av Norges første samvirkemeieri i 1856, Rausjødalen setermeieri, som var forløperen til TINE, en av dagens store samvirkeorganisasjoner. Andelslandbruk ble introdusert i Norge gjennom et prosjekt ledet av Norges Vel på vår gård Øverland i Bærum. I dag er det mer enn 70 andelslandbruk i Norge. 

Vi jobber i dag aktivt med å skape møteplasser og nettverk mellom forskning og næringsliv for å fremme næringsutvikling og økt verdiskaping i lokalsamfunn. Gjennom nettverksbygging, og samarbeid mellom forskning, næring og det offentlige bidrar vi til å skape nye bærekraftige næringer. 

Norges Vel bidrar til å etablere samvirker og samarbeidsløsninger for matprodusenter, og utvikler lokale verdikjeder fra jord til bord. Vi er opptatt av en sunnere og mer helseriktig matproduksjon.

Et verdikjedeprosjekt Norges Vel har utviklet fra a til å er Norsk Matbygg SA som er en sammenslutning av bønder som produserer matbygg til både COOPs sunne Gullbygg-serie og nå under egen merkevare DUGA.

Klimatilpasninger i landbruket

En rapport om landbruk og klimaendringer fra Landbruks- og matdepartementet konkluderer med at å ta i bruk ny forskning, teknologi og kunnskap er blant de viktigste tiltakene som kan gjennomføres for å få ned klimabelastningen fra landbruket.  I våre prosjekter bidrar vi til bioøkonomien gjennom å se på klimatilpasninger i landbruket og hvordan vi kan snu miljøproblemer til forretningsmuligheter. 

Vi hjelper landbruket i en mer klimavennlig retning gjennom prosjekter for miljøvennlig gjødsling, riktig gjødsling og overflateavrenning. 

Avfall fra biogassanlegg og fiskeslam fra oppdrettsnæring kan bli miljøvennlig gjødsel, trestokker fra tømmerhogst og presskake fra rapsoljeproduksjon kan bli til dyrefôr, biokull kan tas i bruk som jordforbedrings- og karbonbindingstiltak. Gjennom innovative prosjekter og nye miljøvennlige metoder bidrar vi til å ta i bruk lokale ressurser og til omstilling i landbruket.