Norge trenger livskraftige lokalsamfunn som kan ivareta og utvikle sitt ressursgrunnlag og hindre fraflytting. Lokal næringsutvikling innenfor matproduksjon og turisme bidrar til at verdiene som skapes opprettholder og utvikler lokalsamfunnet.

Lokal mat og lokal identitet

Lokal produksjon og videreforedling av mat bygger identitet, bidrar til større mangfold og lokal verdiskaping. Lokal matproduksjon er også et viktig bidrag til norsk selvforsyning.

Norges Vel tar initiativ til og utvikler verdikjeder for nye produkter. Gode eksempler er lokal ølproduksjon, rapsolje og gullbygg fra bønder i Østfold. Bøndene øker inntektene gjennom eierskap til en større andel av verdikjeden, og forbrukerne får flere produkter å velge mellom i butikkene.

Gode samarbeidsløsninger mellom matprodusenter er ofte en forutsetning for å bli sterke og profesjonelle i et krevende marked. Vi bidrar til å finne og etablere rett organisasjonsform.

Som leder for nettverket Regional Matkultur Oslofjord, bidrar vi til å knytte restaurantbransjen og lokale matprodusenter sammen. Dette skaper større omsetning av lokalmat og et mer spennende tilbud til forbrukerne.

Etter at Norges Vel innførte andelslandbruk til Norge i 1996, er det stadig flere som ønsker å produsere og høste sin egen mat. Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbruker og bonde der ansvar, risiko og avling deles etter avtale for ett år om gangen. Øverland Andelslandbruk i Akershus, som var det første andelslandbruket, er fremdeles Norges største andelslandbruk og har lange ventelister.

Opplevelsesturisme - den gode historien

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, den gir arbeidsplasser og lokal utvikling, ikke minst i mange distriktskommuner. Interessen for naturbaserte opplevelser og aktiviteter med regionalt særpreg øker. Opplevelsesturister blir gjerne lenger på ett sted og legger igjen mer penger der de er enn andre typer turister. Norges Vel arbeider gjerne med helhetlige prosjekter og konsepter der natur, mat og opplevelser knyttes sammen til et totalprodukt.

Norges Vel er opptatt av å bevare norske håndverkstradisjoner. De er viktige bidrag til lokal verdiskaping, lokale arbeidsplasser og lokal kultur. Gjennom Économusée – Håndverkere i arbeid, får gamle håndverkstradisjoner nytt liv. Bedriftene transformeres til et visingssenter der besøkende både kan se håndverket bli til, bli kjent med historien og kjøpe produktet. Mange bedrifter har fått flere bein å stå på og dermed økt omsetningen etter at de har blitt med i nettverket.

Norge er en kystnasjon, der store deler av befolkningen opp gjennom historien har hentet sitt inntektsgrunnlag fra næringer knyttet til sjøen. Dette har skapt et mangfold av kulturminner langs kysten. Men mange naust og sjøhus som ligger i strandsonen forfaller på grunn av manglende vedlikehold. Gjennom prosjektet «Ny næring i gamle naust i strandsona» har Norges Vel bidratt til å sikre bygg og skape nye næringer uten at bygningsmassen mister særpreget. Overnattingsplasser, kulturlokaler og serveringssteder har blitt etablert. Vi har også stiftet foreningen "Naustforeninga nytt i naust" for eiere av naust og sjøhus i strandsona.

Næringsutvikling gjennom samarbeid

Mange av tilbudene innenfor opplevelsesturisme ville ikke blitt til uten samarbeid mellom lokale aktører. Gjennom prosjekter som Kystpilegrimsleden skaffer Norges Vel oversikt over og kobler lokale aktører langs veien.

Vi har kartlagt hvordan ressurser som naust og andre forlatte bygg kan få nytt liv og bli brukt til overnatting og servering for turister og pilegrimer. Vi bidrar til å organisere tilbud fra flere lokale aktører for å skape totalopplevelser med natur, kultur, servering og overnatting, gjerne hele veien fra Egersund til Trondheim.