Fremtidens arbeidsplasser må skapes   

Livskraftige lokalsamfunn handler om å ha befolkningsgrunnlag og arbeidsplasser der folk bor og føler sosial tilhørighet. For mange lokalsamfunn er fraflytting et stort problem. Arbeidsplasser blir lagt ned, lokale bedrifter blir kjøpt opp og lokal produksjon flagges ut til lavkostland, slik at verdiene som skapes trekkes ut av regionen. Dette er en utvikling som må snus. Å skape arbeidsplasser er nøkkelen for å lykkes.    

Grønne næringer som matproduksjon og fornybar energi vil skape arbeidsplasser i fremtiden

Klimaendringene presser frem behov for mer bærekraftige næringer som kan overta etter oljenæringen. Dette krever omstilling og Norges Vel ser at bioøkonomien og grønne næringer som matproduksjon og fornybar energi vil skape arbeidsplasser og verdier for lokalsamfunn i fremtiden. Sirkulær økonomi er også en viktig del av det grønne skiftet og kan få stor betydning for lokalsamfunn både økonomisk og ressursmessig.   

Landbruk og havbruk er bærende næringer i et grønt skifte 

Landbruk og matproduksjon er viktige hjørnesteiner i livskraftige lokalsamfunn, og er en viktig del av vårt engasjement og vår historie. Aktive gårdsbruk skaper optimisme, arbeidsplasser, spennende matopplevelser for forbrukeren og matsikkerhet for landet. Det bidrar også til å opprettholde levende kulturlandskap, tilføre nye tilleggsnæringer og gode reiselivstilbud. Landbruket har gode muligheter til å produsere fornybar energi, først og fremst til eget bruk, men også som leverandør av klimaløsninger til resten av samfunnet.  

Havbruk og marine næringer utgjør et annet viktig satsingsområde for Norges Vel. Omtrent 80 prosent av landets befolkning bor mindre enn 10 km fra sjøen, og havet og fjordene er grunnlag for en vesentlig del av norsk verdiskapning, sysselsetting og kultur. Kysten er viktig for kommersielt fiske og her finnes mange egnede områder for ulike typer akvakultur, som f.eks. dyrking av tare. Kysten er også viktig som rekreasjonsområde og for spennende reiselivsopplevelser.  

Bistandsarbeid som skiller seg ut

Gjennom FNs bærekraftsmål har verdenssamfunnet satt seg som mål å utrydde sult, redusere fattigdom, oppnå matsikkerhet og fremme bærekraftig landbruk og matproduksjon innen 2030. Norges Vel bidrar til dette arbeidet gjennom vårt engasjement i en rekke utviklingsland, først og fremst i Øst- og Sørlige-Afrika. 

Målet er at organiserte småprodusenter skal få større del av verdiskapingen

Norges Vel er forskjellig fra mange andre ideelle organisasjoner ved vårt tydelige fokus på næringsutvikling. Vi arbeider med effektiv organisering og utvikling av moderne verdikjeder. Målet er at organiserte småprodusenter skal få større del av verdiskapingen gjennom videreforedling og kobling til lokale, regionale og internasjonale markeder.

Landbruk er mest effektivt for fattigdomsreduksjon

Brorparten av verdens fattige bor på landsbygda. Om lag 70 prosent av disse er avhengig av matproduksjon for arbeid og inntektskilde. Vekst i landbruket er derfor mer enn dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom enn vekst i en hvilken som helst annen sektor. På grunn av befolkningsveksten må verden produsere 60 prosent mer mat i 2050. Befolkningen i Afrika Sør for Sahara forventes å dobles fra 1 til 2 milliarder fram til år 2050, og omtrent halvparten kommer til å bo i storbyer. 

Å sikre en mer effektiv matproduksjon og velfungerende verdikjeder er helt avgjørende i møtet med slike demografiske endringer. For å lykkes med dette må produksjonssystemet endres fra et selvbergingsjordbruk til et jordbruk basert på salgsproduksjon. Norge gjennomgikk den samme endringen på 1800-tallet og Norges Vel spilte en avgjørende rolle i denne overgangsperioden. I dag bidrar vi med vår kunnskap, våre erfaringer og vårt nettverk til liknende utviklingsprosesser i Afrika. 

Gründerne står i sentrum av vårt engasjement

I alt Norges Vel gjør, enten det er i Norge eller på landsbygda i Afrika, står gründerne og igangsetterne i sentrum av vårt engasjement. Det kan være pioneren som har startet det langsiktige arbeidet med å etablere taredyrking som ny næring langs kysten i Norge, eller den unge bonden som vil starte ny næringsvirksomhet eller ta i bruk solenergi på gården hun nettopp har overtatt. Det kan være innvandrerkvinnen som vil kvalifisere seg for arbeid innen matsektoren, eller eieren av en gammel håndverksbedrift som vil skape nytt liv i virksomheten ved å åpne opp for turister og andre besøkende. Men det kan også være risbønder i Tanzania eller nyoppstartede fiskeoppdrettere på Madagaskar som vil øke sin produksjon og få mer markedsmakt gjennom sitt et eget salgssamvirke.   

Kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen

Norges Vel og våre mange lokale samarbeidspartnere har den kunnskapen, erfaringen og nettverket som trengs for å realisere det viktige potensialet som disse ulike gründerne og igangsetterne besitter. Noen ganger skjer dette gjennom kurs, rådgiving, etablerertjenester eller andre typer møteplasser for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling. Andre ganger skjer det gjennom mer omfattende, komplekse og langsiktige prosjekter i samarbeid med virkemiddelapparatet, forskningsmiljøer eller andre kompetansemiljøer i Norge eller internasjonalt. 

Vi tror på samarbeid, partnerskap og gode prosesser som grunnlag for å lykkes. Dette utgjør kjernen i vårt engasjement og i vår identitet.