Støtte fra Norad forutsetter at vi henter 10 prosent fra det sivile samfunn, det vil si privatpersoner og næringsliv. Ditt bidrag har stor betydning for å lykkes i arbeidet med å redusere fattigdom og øke  

Gi støtte - få skattefradrag

Norges Vel er godkjent under gavefradragsordningen i skatteloven § 6-50. Det betyr at dersom du har lyst til å støtte oss med et bidrag på mellom 500 kr - 12 000 kr kan du etter gjeldende regler få 28 prosent skattefradrag. Da må du også oppgi fødselsnummeret ditt (11 siffer) ved å sende oss en e-post til: gave@norgesvel.no.

Gi ditt bidrag til næringsutvikling i Afrika, kontonummer: 1310 07 09184

Bistandsarbeid som skiller seg ut

Gjennom FNs bærekraftsmål har verdenssamfunnet satt seg som mål å utrydde sult, redusere fattigdom, oppnå matsikkerhet og fremme bærekraftig landbruk og matproduksjon innen 2030. Norges Vel bidrar til dette arbeidet gjennom vårt engasjement i en rekke utviklingsland, først og fremst i Øst- og Sørlige-Afrika. 

Norges Vel er forskjellig fra mange andre ideelle organisasjoner ved vårt tydelige fokus på næringsutvikling. Vi arbeider med effektiv organisering, utvikling av moderne verdikjeder. Målet er at organiserte småprodusenter skal få større del av verdiskapingen gjennom videreforedling og kobling til lokale, regionale og internasjonale markeder.

Med næringsutvikling som strategi

Resultatet av vårt arbeid er ny kompetanse, ny forretningsvirksomhet, nye samarbeidsformer, nye arbeidsplasser, tilgang til nye markeder, økte inntekter, ny infrastruktur for matproduksjon o.l. I tillegg har kvinneperspektiv og klimahensyn vesentlig resultatfokus i alle våre prosjekter.

Lokal forankring

Våre prioriterte land er Tanzania, Madagaskar, Uganda, Mosambik og Kenya. Vår arbeidsmetode er å jobbe praktisk, konkret og tett saman med våre samarbeidspartnere. Vår metode sikrer overføring av kunnskap og god forankring lokalt. Som prosessleder er vi resultatorientert og er der det skjer for å sikre lokal kunnskap og kompetanse. Vi har et lite lokalkontor i Dar Es Salaam som dekker hele vår virksomhet i Afrika.