Internasjonalt handler vårt arbeid med livskraftige lokalsamfunn om å gi småprodusenter en større del av verdiskapingen gjennom organisering, videreforedling og kobling til lokale, regionale og internasjonale markeder. Norges Vels internasjonale arbeid retter seg spesielt mot tre av FNs globale bærekraftsmål: Mål 2 for å utrydde sult og bidra til matsikkerhet, mål 8 for anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål 17 som dreier seg om samarbeid for å nå målene.

I Norge handler livskraftige lokalsamfunn om å ha befolkningsgrunnlag og arbeidsplasser der folk bor og føler sosial tilhørighet. Å skape nye bærekraftige arbeidsplasser og nye klimavennlige produkter og produksjonsmåter må til for å lykkes med dette. Vi bidrar spesielt til å nå FNs bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, og i arbeidet med å omstille Norge til et lavutslippssamfunn som forvalter landets ressurser effektivt og til varig nytte.   

Til sist i artikkelen finner du lenker til mer informasjon om vårt ideelle engasjement og hvordan vårt arbeid bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. 

Du får skattefradrag for gaver til norges vel

Minstebeløp per år for å få fradrag er 500 kroner, og øvre grense er 40 000 kroner. Gaver innberettes automatisk til skatteetaten dersom du har oppgitt personnummer (11 siffer) ved å sende oss en e-post til: gave@norgesvel.no.

Gi ditt bidrag til kontonummer: 1310 07 09184.

Du kan lese mer om skattefradrag på Skatteetatens nettsider om gaver til frivillige organisasjoner  

Les mer om vårt ideelle engasjement for livskraftige lokalsamfunn i Norge og internasjonalt

Du kan også lese mer om hvordan vårt arbeid bidrar til å nå FNs bærekraftsmål